Устав

Настоящият Устав е приет на Учредителното събрание, проведено на 19. 03. 2010 г.

ГЛАВА ПЪРВА. Наименование, статут, срок, седалище и адрес на управление

Чл. 1. Съюзът на строителните лабораторни специалисти в България е национална, неправителствена, неполитическа организация на доброволно и равноправно сдружили се физически и юридически лица, работещи в областта на строителството и заинтересовани от:

 1. осъществяване, организиране и популяризиране на дейностите, свързани с лабораторните изпитвания и калибриране;
 2. осигуряване на проследимост, взаимното признаване на резултати от измерванията, калибрирането и изпитването на средствата за измерване и осигуряване на доверие в технически валидни и надеждни резултати;
 3. осигуряване на качеството на изпитвателните процеси и средствата за измерване, на резултатите от изпитванията чрез повишаване на техническата компетентност, метрологичното потвърждаване, акредитацията, сертификацията и метрологичните дейности в законовата и доброволната области;
 4. ССЛСБ е организация представляваща експерти, акредитирани лица и органи за оценяване на съответствието.

Чл. 2. Организацията осъществява дейността си под наименованието Сдружение СЪЮЗ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ЛАБОРАТОРНИ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ (ССЛСБ) . Наименованието може да се изписва и на английски език на латиница като “The Union of Construction Laboratory Specialists of Bulgaria”

Чл. 3. Съюзът на строителните лабораторни специалисти в България е сдружение в частна полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществява дейността си в полза на своите членове.

Чл. 4. (1) Съюзът е юридическо лице с нестопанска цел със седалище - гр. Габрово и регистрационен адрес (адрес на управление): 5300 Габрово, ул.”Иван Димов” №6

(2) Съюзът на строителните лабораторни специалисти в България може да бъде член и на други юридически лица с нестопанска цел.

(3) Срокът на действие на ССЛСБ е неограничен.

(4) Съюзът на строителните лабораторни специалисти в България осъществява своята дейност при спазването на Конституцията на Р България, законите на страната и настоящия Устав.

(5) Пълното или съкратено наименование на съюза, № БУЛСТАТ, седалището и адресът на управлението му се поставят върху всички негови документи и издания.

ГЛАВА ВТОРА. Цели, средства и дейности

Чл. 5. (1) Цели на ССЛСБ:

 1. Да подпомага и защитава творческите и професионални интереси на своите членове.
 2. Да издига престижа на професиите им.
 3. Да съдейства за формиране на научно-техническа политика в областите, свързани с лабораторна и изпитвателна дейност.
 4. Да съдейства за изграждане на необходимите специфични и трайни познания, съзнание и отношение при тяхното практическо прилагане.
 5. Да съдейства за изграждане на необходимата нормативна база в Република България;
 6. Да пропагандира и издига ролята и значението на лабораторните изпитвания и калибриране, да съдейства за ефективното участие на България в европейските и международни структури и спогодби.

(2)Средствата за постигането на целите:

 1. Да подпомага членовете при разясняване на нови нормативни актове, касаещи дейността им.
 2. Да създава условия за повишаване на творческата и професионалната им квалификация и изява.
 3. Да участва с мнения препоръки и становища в областта на стандартизацията и акредитацията позовавайки се на опита от своите експерти и специалисти от органите за оценка на съответствието.
 4. Да участва в съвети, конференции, технически комитети и други свързани с акредитацията и стандартизацията.
 5. Да осъществява дейности на Национално представена организация, вкл. като представлява интересите на своите членове пред държавни и общински органи, европейски институции и други международни организации; като прави предложения за усъвършенстване на законодателството, обсъжда и дава становища по проекти на нормативни актове; и като предявява колективни искове за защита на правата на свои членове.

Чл. 6. За постигане на целите си ССЛСБ изпълнява следните дейности:

 1. Провеждане на редовни срещи на членовете на Съюза за обсъждане и дискусии по теми и въпроси, свързани с тяхната дейност.
 2. Проучва, набира и разпространява научни и технически знания, национални и международни постижения, опит чрез издаване на печатни издания, конференции, семинари, дискусии, курсове, изложби и други научно-технически и информационни прояви на национално и регионално равнище, с/и без международно участие.
 3. Разширява контактите и сътрудничеството си с държавните институции, организации, фирми, органи за оценка на съответствието, институти и юридически лица с нестопанска цел, и висши учебни заведения; свързани с дейностите по изпитване, калибриране, стандартизация, сертификация, акредитация , оценка на съответствието и управление на качеството.
 4. Съдейства, участва и дава становища при разработване, внедряване и усъвършенстване на проекти, програми, нормативни актове, стандарти, методически, технически и други документи.
 5. Извършва собствена просветна, учебна, консултантска, пропагандаторска и други дейности и създава условия за свободна творческо- професионална изява на членовете си.
 6. Улеснява професионалните контакти и взаимодействие между своите членове в страната и сродни организации в чужбина, подпомага групови и лични инициативи, и творчески изяви.
 7. Организира и съдейства за обучение, квалификация и преквалификация на специалистите в областта на лабораторните изпитвания , калибриране и оценка на съответствието.
 8. Награждава специалисти и организации за постижения и за издигане ролята и престижа на ССЛСБ.
 9. Оказва консултантска и друга помощ на своите членове.
 10. Участва в организирането на защитата на творческо- професионалните интереси на своите членове.
 11. Представлява своите членове пред държавни и общински институции, съдилища, неправителствени организации и други юридически лица по предмета на дейността си в страната и чужбина.
 12. Поддържа партньорски връзки с националния акредитационен орган, като участва в неговите структури с участия в комисии, съвети и комитети, и дава експертно мнение за въпроси свързани с дейността и интересите членовете си.

ГЛАВА ТРЕТА. Членство, права и задължения

Чл. 7. (1) Член на ССЛСБ може да бъде всяко физическо лице навършило 18 години, независимо от пол, политически и религиозни убеждения, което има съответното образование, квалификация, професионален опит или по друг начин е ангажирано с дейността на лабораторните изследвания; както и юридически лица които извършват лабораторни дейности.

(2) Членовете на съюза следва да са доказали професионални качества, да приемат и спазват Устава му и да са приети по реда, предвиден в този устав.

(3) Кандидатът за индивидуален член (физическо лице) подава заявление, съдържащо пълните имена / наименование, ЕГН/ ЕНЧ/ ЕИК/ БУЛСТАТ, както и адрес и седалище, и имена и ЕГН на законен представител, с координати за комуникация; както и изявления че е съгласен личните му данни да се обработват от Сдружението за целите на членството, и че е запознат с текста на действащия Устав и приема да изпълнява разпоредбите му и другите актове на органите на ССЛСБ. Заявлението се подава до Управителния съвет /УС/ на ССЛСБ.

(4) Кандидатът за член - юридическо лице подава заявление до УС на ССЛСБ, съдържащо адреса му, информация за предмета на дейност и се придружава с извлечение или удостоверение за актуалното му състояние от Търговския регистър.

(5) Документите на кандидатите, подадени дo УС, се разглеждат от него на първото му заседание след внасянето им и ако отговарят на изискванията на Устава, Управителния съвет /УС/ на ССЛСБ взема решение. УС може да изиска от кандидата и доказателство за наличие на предпоставките по ал. (1) по-горе, като условие за приемането на кандидата.

(6) Решенията за приемане на нови членове на ССЛСБ се вземат от УС. Членството възниква от датата на решението за приемане на кандидата и го задължава в едномесечен срок да внесе встъпителен членски внос, след което секретарят на ССЛСБ го снабдява с членска(и) карта(и).

(7) Решенията на УС за отказ по заявление за членство могат да бъдат обжалвани пред Общото събрание (ОС) на ССЛСБ. В този случай в първото заседание на ОС, което се провежда след депозирането на жалбата, като част от дневния ред се съдържа решение по жалбата.

(8) Членството в ССЛСБ не е пречка за членство в други нестопански организации.

(9) Членове (вкл. и на УС и КС) на ССЛСБ могат да участват във всички структури на ИА Българска Служба по Акредитация като технически оценители, експерти, членове на съвета по акредитация, комисии по акредитации и технически комитети по акредитация, като изпълняват своите задължения в тези структури според правилата на професионалната етика, при което техните актове са безпристрастни. Такова членство не може да се счита за конфликт на интереси.

Чл. 8. (1) Всеки член на ССЛСБ има право:

 1. Да проявява свободна инициатива в духа на целите на ССЛСБ.
 2. Да участва лично или чрез упълномощени представители в работата на органите на ССЛСБ в съответствие с този Устав.
 3. Да бъде избиран за делегат, както и за член на органите за управление на дружеството или на органите за управление и контрол на ССЛСБ.
 4. Да иска и да получава информация за дейността на ССЛСБ и неговите органи.
 5. Да ползва всички организационни, материални и други възможности на ССЛСБ, по ред определен от УС.
 6. Да търси съдействието на ССЛСБ за защита на професионалните, творческите и социалните си интереси.
 7. Да получи Устав и членска карта или документ за колективно членство в ССЛСБ.

(2) Всеки член на ССЛСБ е длъжен:

 1. Да работи за изпълнение на целите и дейностите на ССЛСБ.
 2. Да спазва Устава на ССЛСБ.
 3. Да изпълнява решенията на ръководните органи на ССЛСБ.
 4. Да плаща редовно членския си внос.
 5. Да спазва правилата на професионалната етика при осъществяване на дейността си.

(3) Членовете не отговарят лично за задълженията на ССЛСБ.

Чл. 9. Членството в ССЛСБ се прекратява при:

 1. Доброволно напускане на ССЛСБ;
 2. Нарушаване на устава на ССЛСБ;
 3. Не плащане на членски внос без основателни причини за период от 1 година, в този случай членът отпада автоматично;
 4. Уронване престижа на съюза;
 5. Извършване на действия, несъвместими с целите и задачите на съюза;
 6. Изключването на член на съюза се извършва с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет;
 7. Прекратяване дейността на юридическото лице с нестопанска цел.
 8. При прекратяване на членството, независимо от основанието за това, не се дължи връщането на вече заплатен членски внос.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. Органи за управление.

Общо събрание

Чл. 10. (1) Върховен орган на ССЛСБ е Общото събрание. В ОС са представени всички членове на ССЛСБ, лично или чрез упълномощени делегати. Броят на делегатите се определя на пропорционален принцип с решение на УС. Всяко дружество, както и всяко юридическо лице, член на ССЛСБ се представляват поне от един делегат. В ОС по право участват членовете на УС и КС.

(2) Всеки член може да упълномощи друг член да го представлява в заседанията на Общото събрание, да гласува от негово име по въпросите от дневния ред и да подписва свързаните със заседанието документи, както и да свиква заседание на Общото събрание. Упълномощеният член е “делегат” по смисъла на този Устав. Един член не може да представлява като делегат (пълномощник) по-вече от един член – упълномощител. При надвишаване на тази бройка, за недействителни се приемат по-късно изготвените пълномощни. Ако върху пълномощното няма дата, се приема че е изготвено в деня, в който е представено.

Чл. 11. Общото събрание:

 1. Изменя и допълва устава на ССЛСБ.
 2. Приема документи, свързани с дейността на ССЛСБ.
 3. Избира и освобождава Председателя, членовете на УС и КС.
 4. Взема решения за преобразуване или прекратяване на ССЛСБ.
 5. Приема основни насоки или програми за дейността на ССЛСБ.
 6. Приема бюджета на ССЛСБ за съответния период.
 7. Приема отчета на УС и КС.
 8. Отменя решения на УС на ССЛСБ, които противоречат на законите в страната, Устава и други вътрешни актове, регламентиращи дейността на ССЛСБ.
 9. Определя размера на встъпителния и периодичния членски внос.

Свикване на общо събрание

Чл. 12. (1) Общото събрание се свиква редовно поне един път годишно от Управителния съвет. То може да бъде свикано и извънредно от УС по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на ССЛСБ. ОС се провежда в населеното място, в което се намира седалището на ССЛСБ. Ако в случай на искане за извънредно свикване на ОС, УС не отправи писмена покана за свикването му в срок от един месец от датата на внасяне на искането, ОС се свиква от съда по седалището на ССЛСБ по писмено искане на заинтересованите членове или на упълномощено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, както и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се съобщава по телефон, или се праща по електронната поща или по факс до всеки от членовете и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. Член на УС удостоверява с подписа си обстоятелството че е уведомил по телефон, или по факс, член на Съюза с покана за свикването на събранието, или удостоверява с подписа си разпечатка от електронното писмо, изпратено до член на Съюза с покана за свикване на събранието.

Списък на присъстващите. Протокол.

Чл. 13. (1)На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание. Неразделна част от списъка са оригинали или заверени от съответния пълномощник преписи на пълномощните за представителство на отсъстващи членове на събранието.

(2) За заседанието на общото събрание се води протокол. Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и/ или от секретаря на събранието.

Чл. 14. Общото събрание е законно и се провежда, ако присъстват повече от половината от всички членове, вкл. и чрез упълномощени делегати. Ако не се явят изискващият се брой делегати/ членове, ОС се отлага отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и е законно, колкото и делегати да присъстват.

Чл. 15. (1) Всеки делегат на Общото събрание има право да гласува от свое име и от името на упълномощителя – член, когото представлява.

(2) Никой няма право да гласува при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.
 2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи, или възпрепятства вземането на решения. Това ограничение не се отнася до поименните гласувания при избиране на членове на ССЛСБ за органите на управление и контрол по член 11, както и при избирането им за ръководства на дружества и регионални организации.

Чл. 16. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с явно или тайно гласуване, като начина на гласуване се определя с обикновено мнозинство от делегатите.

(2) Решенията по чл. 11 т.1, т.3 и т.4 се вземат с две трети мнозинство от присъстващите. По всички останали въпроси Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от делегатите.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред не може да се вземат решения, освен ако всички редовни членове с право на глас присъстват и нямат възражения по промените в дневния ред.

Управителен съвет (УС)

Чл. 17. (1) Броят на членовете на УС на ССЛСБ се определя от Общото събрание, но не помалко от пет и не повече от единадесет физически лица – членове на ССЛСБ. УС е управителния орган на Съюза.

(2) Юридически лица - членове на ССЛСБ, могат да предлагат за членове на УС и физически лица, които лично не са членове на ССЛСБ.

(3) Членовете на УС на ССЛСБ се избират за срок от 5 години.

(4) Освобождаването на член на УС може да става: по негова лична молба, поради смърт и с решение на Общото събрание.

(5) Членовете на УС носят отговорност за взетите решения по време на своя мандат в съответствие с действащото законодателство в Р България и Устава на ССЛСБ.

Чл. 18. (1) Управителният съвет:

 1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
 2. Разпорежда се с имуществото и средствата на ССЛСБ съгласно изискванията на Устава.
 3. Подготвя и внася в Общото събрание проект на бюджет и отчет за дейността на ССЛСБ.
 4. Образува целеви парични фондове.
 5. Определя и организира дейността на ССЛСБ и носи отговорност за това.
 6. Приема правилници и други документи, свързани с дейността на ССЛСБ.
 7. Създава работни групи и комисии и определя правилата за тяхната дейност.
 8. Взема решения за участие в други организации.
 9. Свиква Общото събрание на ССЛСБ в съответствие с изискванията на Устава.
 10. Взема решения за издаване на печатен орган и друга издателска дейност на ССЛСБ.
 11. Взема решения за учредяване на съюзни награди и решения за удостояване със съюзни награди и грамоти.
 12. Приема и изключва членове.
 13. Може да определя правила за представителството на членовете на ССЛСБ чрез делегати в Общото събрание, различни от предвидените в този Устав.
 14. Взема решения за адреса на Сдружението, както и по всички други въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг негов орган, или за които е упълномощен от ОС.

(2) УС взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.

Чл. 19. (1) Управителният съвет се свиква на заседание най-малко два пъти в годината от Председателя, а в негово отсъствие – от Зам. Председател.

(2) Председателят е длъжен да свиква заседание на УС и при писмено искане на една трета от членовете му. Ако в този случай председателят не свика заседанието в едномесечен срок от постъпване на искането, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС.

Чл. 20. (1) Заседанията на УС са законни, ако на тях присъстват повече от половината му членове му.

(2) Всеки член на УС има право на един глас.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна техническа връзка, гарантираща самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.

Чл. 21. (1) УС взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите по всички въпроси с изключение на тези по чл. 18, ал. 1, т. 2 и 5, както и за определяне на ликвидатор, за които решения е необходимо обикновено мнозинство от всички членове на УС.

(2) УС може да реши гласуването по конкретен въпрос да бъде поименно, както и по кореспондентски начин.

(3) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

Контролен съвет (КС)

Чл. 22. (1) Контролният съвет на ССЛСБ се състои от трима или петима членове, които се избират от Общото събрание за срок от 5 години.

(2) За членове на Контролния съвет се избират физически лица, които не са членове на УС.

(3) Членовете на КС си избират председател. Председателят или упълномощен от него член на КС може да присъства на заседания на УС без право на глас.

(4) Контролният съвет контролира изпълнението на решенията на УС и ОС, спазването на Устава и другите нормативни документи на ССЛСБ.

(5) КС отчита дейността си пред Общото събрание.

Председател и зам. председател

Чл. 23. (1) Председателят на ССЛСБ се избира за срок от 5 години.

(2) Председателят на ССЛСБ:

 1. Ръководи и представлява ССЛСБ и УС .
 2. Председателят на ССЛСБ е член по право и Председател на УС и ръководи УС .
 3. Отговаря за изпълнението на решенията на Общото събрание и за дейността на УС .

(3) Председателят на ССЛСБ може да делегира изцяло правомощията си на един Зам. Председател , в случай, че изпадне в невъзможност или сериозно затруднение да ги упражнява.

(4) Председателят на ССЛСБ може да взема решения по оперативни въпроси, за което уведомява УС на следващо заседание.

(5) Председателят сключва трудови и граждански договори и назначава секретаря на ССЛСБ с решение на Управителния съвет.

(6) Председателят представлява ССЛСБ и участва в съвети , конференции , технически комитети идр.

Чл. 24. (1) Заместник председателите изпълняват определени функции по ръководството на ССЛСБ, произтичащи от Устава и по разпределение между тях и Председателя.

(2) Един от Зам. председателите може да замества Председателя в определени случаи и да изпълнява функциите му, произтичащи от този Устав.

(3) Зам. председателите координират и ръководят работата на работните групи и комисии.

Секретар на ССЛСБ

Чл. 25. (1) Секретарят на ССЛСБ:

 1. Организира и координира работата и изпълнението на решенията на и УС.
 2. Следи за организационния живот на ССЛСБ и поддържа пряка връзка с териториалните поделения и членовете.
 3. Съхранява документацията на ССЛСБ и води деловодството му.
 4. Изпълнява задачи, възложени му от Председателя и Зам. Председателите, свързани с изпълнението на техните функции. (2) Секретарят на ССЛСБ участва в работата на УС със съвещателен глас.

Чл. 26. ССЛСБ се представлява от Председателя или Зам. Председателя, заедно или поотделно.

ГЛАВА ПЕТА. Финансови средства и имущество

Чл. 27. ССЛСБ води общо счетоводство за дейността си и отчетност съгласно действащите закони.

Чл. 28. Финансовите средства които не се използват, се съхраняват в банкова сметка.

Чл. 29. Приходите и разпределението им в бюджета са от:

(1) Членски внос.

(2) Помощи, дарения и завещания – постъпва се според волята на дарителя.

(3) Спонсорство, субсидии и други – постъпва се според назначението или конкретните нужди.

(4) Лихви и дивиденти.

(5) Издателски и други дейности, включително такси от семинари, курсове, конференции, проекти.

Чл. 30. Разходите по бюджета са за :

(1) Работни заплати, възнаграждения (хонорари) и осигурителни вноски на наети по трудови и граждански договори сътрудници, командировки, представителни прояви и други.

(2) Издръжка на мероприятия във връзка с дейностите по основните направления на функциониране на ССЛСБ.

(3) Други разходи, свързани с дейността на ССЛСБ като цяло и неговите структури.

Чл. 31. ССЛСБ извършва допълнителна стопанска дейност за осъществяване на целите и задачите си, като издателска, информационна, консултантска и други дейности, разрешени от закона.

Чл. 32. ССЛСБ не разпределя печалба.

Чл. 33. (1) Размерът на еднократния встъпителен, както и на годишния членски внос се определя от ОС. Възможно е да се определи различен по размер членски внос за физически лица, търговци и нестопански организации.

(2) Членският внос се събира в рамките на първото тримесечие на всяка календарна година.

Чл. 34. Имуществото на ССЛСБ се състои от парични средства, вещни права, права за ползване, права върху интелектуалната собственост и други права, които законодателството допуска да бъдат елементи на имуществото на юридически лица.

Чл. 35. (1) Като самостоятелно юридическо лице ССЛСБ може със свое имущество да бъде учредител или да придобива право на участие в търговски дружества в които не е неограничено отговорен съдружник/ акционер, като приходите от това участие се използват за постигане на целите на ССЛСБ, определени с настоящия Устав.

(2) Сдружението може да има свои териториални поделения, които не са клонове, имат административно – организационни правомощия и се определят с решение на УС. В решението се определя адресът, координатите за връзка и лицето което ще осъществява дейността на поделението. Членове на Сдружението с адреси/ седалища в един регион имат право да предлагат на УС конкретни лица и адреси за създаване или за промяна на териториално поделение в същия регион, като при противоречие в такива предложения УС приема предложението на мнозинството от предложителите, а при равенство на гласовете, УС приема по свой избор едното от предложенията.

ГЛАВА ШЕСТА. Печат символи и печатни органи

Чл. 36. ССЛСБ има печат, на чиято периферия е написано СЪЮЗ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ЛАБОРАТОРНИ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ, а в центъра – „ССЛСБ“.

Чл. 37. (1) ССЛСБ може да издава свой печатен орган.

(2) Решения за печатни издания взема УС на ССЛСБ.

ГЛАВА СЕДМА. Преобразуване, прекратяване и ликвидация

Чл. 38. ССЛСБ може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя в съответствие с чл. 12 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Чл. 39. Прекратяването на ССЛСБ се извършва при условията и реда на чл. 13 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 40. (1) При прекратяване на ССЛСБ се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице.

(3) При неплатежоспособност на ССЛСБ, съответно несъстоятелност, за редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(4) При ликвидация на ССЛСБ останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя с решение на Общото събрание в съответствие със ЗЮЛНЦ ГЛАВА ОСМА. Преходни и заключителни разпоредби

Чл. 41. (1) За въпроси, които не са уредени с този Устав се прилагат ЗЮЛНЦ, както и други закони.

(2) Органите за управление и контрол на ССЛСБ, съгласно чл. 11 разработват при необходимост правилници за регламентиране на дейността си, където намират отражение и развитие въпросите, нерешени с този Устав.

Настоящият Устав е приет на Учредителното събрание, проведено на 19. 03. 2010 г.