Извънредно Общо събрание на ССЛСБ

Уважаеми членове на сдружение СНЦ „ССЛСБ“,

Управителният съвет на СНЦ „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България“, на основание чл. 26,ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал.1 от Устава на сдружението, свиква Извънредно общо събрание на членовете, което ще се проведе на 01 декември 2020 г. (вторник) от 12:00 часа в гр. Габрово бул. „Трети Март” №9, конферентна зала на хотел „МАК“ при следния дневен ред:

  1. Разглеждане молба на Валентин Беловски за освобождаването му като член на УС. Попълване състава на УС на Сдружението с избор на нов член на съвета;
  2. Приемане промени в Устава на Сдружението;

При липса на необходимия кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от Устава на „ССЛСБ“ , Извънредното общо събрание се отлага с един час на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

При провеждане на заседанието на извънредното общо събрание ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки. Залата , е с достатъчен капацитет за да бъде осигурено безопасно разстояние между участниците. Молим всички присъстващи да бъдат с маски.

В случай, че на насрочената дата, 01 декември 2020 г., страната е в извънредното положение или има обстоятелства, които възпрепятстват провеждането на събранието, то ще бъде отложено и проведено с ново насрочване!

Молим писмено да потвърдите своето участие най-късно до 25 ноември 2020 г. на електронната поща на сдружението sslsb@abv.bg!

Можете да изтеглите поканата за извънредното общо събрание на ССЛСБ в pdf формат от тук.

Пълномощни за делегиране право на глас:

Проектът за изменение и допълнение на Устава на сдружение ССЛСБ можете да изтеглите от тук.

Моля, в случай че имате предложения за изменения и допълнения в предложения проект за изменение и допълнение на Устава на СНЦ "ССЛСБ" да ги изпратите на мейл адрес sslsb@abv.bg, не по-късно от 25.11.2020 г.! Същите ще бъдат разгледани от юрист по отношение на тяхната законосъобразност и ще бъдат обсъдени по време на провеждането на Общото отчетно-изборно събрание.

Управителен Съвет на ССЛСБ

logo Multitest.jpg