Общо събрание на ССЛСБ

Уважаеми членове на сдружение СНЦ „ССЛСБ“,

Управителният съвет на СНЦ „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България“ , Габрово, на основание чл. 26,ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал.1 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на членовете, което ще се проведе на 21 май 2021 г. (петък) от 11:00 часа в гр. Габрово, бул. „Трети Март” №9, конферентна зала на хотел „МАК“ при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността от органите за управление на СНЦ “ ССЛСБ“ за 2020 г.;
  2. Финансов отчет и отчет относно изпълнението на бюджета за 2020 г.;
  3. Предложение на УС проектобюджет за 2021 г.;
  4. Приемане промени в Устава на СНЦ „ ССЛСБ“;
  5. Разглеждане на подадените молби за напускане на членове на СНЦ „ ССЛСБ“;
  6. Попълване състава в органите за управление на СНЦ „ССЛСБ“;
  7. Разни.

КАНИМ ВИ да присъствате на събранието!

При липса на необходимия кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от Устава на „ССЛСБ“ , Общото събрание се отлага с един час на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

При провеждане на заседанието на извънредното общо събрание ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки. Залата , е с достатъчен капацитет за да бъде осигурено безопасно разстояние между участниците. Молим всички присъстващи да бъдат с маски.

В случай, че на насрочената дата 21 май 2021 г., страната е в извънредното положение или има обстоятелства които възпрепятстват провеждането на събранието ,то ще бъде отложено и проведено с ново насрочване!

Молим писмено да потвърдите своето участие най-късно до 14 май 2021 г. на електронната поща на сдружението sslsb@abv.bg!

Можете да изтеглите поканата за общото събрание на ССЛСБ в pdf формат от тук.

Пълномощни за делегиране право на глас:

Проектът за изменение и допълнение на Устава на сдружение ССЛСБ можете да изтеглите от тук.

Моля, в случай че имате предложения за изменения и допълнения в предложения проект за изменение и допълнение на Устава на СНЦ "ССЛСБ" да ги изпратите на мейл адрес sslsb@abv.bg, не по-късно от 17.04.2021 г.! Същите ще бъдат разгледани от юрист по отношение на тяхната законосъобразност и ще бъдат обсъдени по време на провеждането на Общото отчетно събрание.

Управителен Съвет на ССЛСБ

logo Multitest.jpg