Семинар на ССЛСБ на 10 и 11 ноември 2020 г. в град Трявна

Снимка от семниар УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България” Ви кани на 10 и 11 ноември 2020 г. да вземете участие в двудневен семинар, който ще се проведе в четиризвездния хотел Калина Палас в гр. Трявна.

Теми на семинара:

 • „ИНДИРЕКТНИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ /ОЦЕНЯВАНЕ НА ЯКОСТТА НА НАТИСК НА БЕТОНА – ЧРЕЗ ГОЛЕМИНА НА ОТСКОКА ОТ ПОВЪРХНОСТТА НА БЕТОНА, СИЛА НА ИЗТРЪГВАНЕ НА ВБЕТОНИРАНО ТЯЛО И УЛТРАЗВУКОВ ИМПУЛСЕН МЕТОД.

  Лектор: доц. д-р инж. Иван Ростовски - УАСГ

 • ОЦЕНЯВАНЕ ЯКОСТТА НА НАТИСК НА БЕТОНА НА МЯСТО В КОНСТРУКЦИИ И ГОТОВИ БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ- ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА ПРОБНИ ТЕЛА, ИЗРЯЗАНИ ОТ КОНСТРУКЦИЯТА И КОМБИНИРАНЕ НА РАЗРУШИТЕЛНИ И ИНДИРЕКТНИ МЕТОДИ.

  Лектор: доц. д-р инж. Иван Ростовски - УАСГ

 • Изменения в изданията от 2020 г. на стандартни методи от сериите БДС EN 12697 за асфалтови смеси. МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ /ЧАСТи 1;6;11;29;34/ И БДС EN 1097-2 ИЗПИТВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕХАНИЧНИ И ФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ ЧАСТи 2 и 8.

  Лектор: инж. Венера Софева - Зам.-управител на НСЛИ и ръководител на лице за оценяване на съответствието

 • КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЛАГАНИТЕ В СТРОЕЖИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ-ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № РД-02-20-1 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В СТРОЕЖИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ .

  Лектор: инж. Таня Червенкова - Началник отдел „Строителни продукти“ към Дирекция “Технически правила и норми„ на МРРБ

 • НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. НАЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ДЕКЛАРИРАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРЕДВИДЕНАТА УПОТРЕБА И ЗА ВЛАГАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ – ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ /БЕТОН, ДОБАВЪЧНИ СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ, АСФАЛТОВИ СМЕСИ, БИТУМНА ЕМУЛСИЯ И ДР./

  Лектор: инж. Таня Червенкова - Началник отдел „Строителни продукти“ към Дирекция “Технически правила и норми„ на МРРБ

 • BAS QR 32 ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ГЪВКАВ ОБХВАТ И BAS Qi 22 ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНИ СЪБИТИЯ ИЛИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗАСЯГАЩИ АКРЕДИТИРАНИ ОТ ИА БСА ОРГАНИ И ТЕХНИТЕ КЛИЕНТИ .

  Лектори: Миглена Генкова – Началник отдел „Акредитация на лаборатории“ на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“; инж. Стефан Янев – Държавен инспектор в отдел „Акредитация на лаборатории“ на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

Семинарът е предназначен за ръководители и заместник- ръководители на лаборатории, отговорници/мениджъри по качеството, вътрешни одитори, специалисти- метролози, изпитватели, пробовземачи, служители, лица за оценяване на съответствието, отговорници на системи за управление и производствен контрол и др.

След приключване на семинара всеки участник ще получи персонален сертификат за участие. Крайната дата за регистрация е 03.11.2020 г.

Повече информация е дадена в прикачения файл с поканата и програмата на семинара. Заявката за участие също можете да изтеглите от тук, като Ви молим да я попълните електронно!

logo Multitest.jpg