Начало / Устав

на Сдружение с нестопанска цел в частна полза „ Съюз на строителните лабораторни специалисти в България“

/с всички негови промени и допълнения към 21.05.2021г./

ГЛАВА ПЪРВА. Наименование, статут, срок, седалище и адрес на управление

Чл. 1. Съюзът на строителните лабораторни специалисти в България е национална, неправителствена, неполитическа организация на доброволно и равноправно сдружили се физически и юридически лица, работещи в областта на строителството и заинтересовани от:

 1. осъществяване, организиране и популяризиране на дейностите, свързани с лабораторните изпитвания и калибриране;
 2. осигуряване на проследимост, взаимното признаване на резултати от измерванията, калибрирането и изпитването на средствата за измерване и осигуряване на доверие в технически валидни и надеждни резултати;
 3. осигуряване на качеството на изпитвателните процеси и средствата за измерване, на резултатите от изпитванията чрез повишаване на техническата компетентност, метрологичното потвърждаване, акредитацията, сертификацията и метрологичните дейности в законовата и доброволната области;
 4. ССЛСБ е организация представляваща експерти, акредитирани лица и органи за оценяване на съответствието.

Чл. 2. Организацията осъществява дейността си под наименованието Сдружение СЪЮЗ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ЛАБОРАТОРНИ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ (ССЛСБ). Наименованието може да се изписва и на английски език на латиница като “The Union of Construction Laboratory Specialists of Bulgaria”

Чл. 3. Съюзът на строителните лабораторни специалисти в България е сдружение в частна полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществява дейността си в полза на своите членове.

Чл. 4. (1) Съюзът е юридическо лице с нестопанска цел със седалище - гр. Габрово и регистрационен адрес (адрес на управление): 5300 Габрово, ул.”Иван Димов” №6

(2) Съюзът на строителните лабораторни специалисти в България може да бъде член и на други юридически лица с нестопанска цел, организации, както и на търговски дружества.

(3) Срокът на действие на ССЛСБ е неограничен.

(4) Съюзът на строителните лабораторни специалисти в България осъществява своята дейност при спазването на Конституцията на Р България, ЗЮЛНЦ, Търговския закон и останалото гражданско законодателство на страната, както и настоящия Устав.

(5) Пълното или съкратено наименование на съюза, ЕИК, седалището и адресът на управлението му се изписват върху всички негови документи и издания.

ГЛАВА ВТОРА. Цели, средства и дейности

Чл. 5. (1) Цели на ССЛСБ:

 1. Да подпомага и защитава творческите и професионални интереси на своите членове.
 2. Да издига престижа на професиите им.
 3. Да съдейства за формиране на научно-техническа политика в областите, свързани с лабораторна и изпитвателна дейност.
 4. Да съдейства за изграждане на необходимите специфични и трайни познания, съзнание и отношение при тяхното практическо прилагане.
 5. Да съдейства за изграждане на необходимата нормативна база в Република България;
 6. Да пропагандира и издига ролята и значението на лабораторните изпитвания и калибриране, да съдейства за ефективното участие на България в европейските и международни структури и спогодби.

(2)Средствата за постигането на целите:

 1. Да подпомага членовете при разясняване на нови нормативни актове, касаещи дейността им.
 2. Да създава условия за повишаване на творческата и професионалната им квалификация и изява.
 3. Да участва с мнения препоръки и становища в областта на стандартизацията и акредитацията позовавайки се на опита от своите експерти и специалисти от органите за оценка на съответствието.
 4. Да участва в съвети, конференции, технически комитети и други свързани с акредитацията и стандартизацията.
 5. Да осъществява дейности на Национално представена организация, вкл. като представлява интересите на своите членове пред държавни и общински органи, европейски институции и други международни организации; като прави предложения за усъвършенстване на законодателството, обсъжда и дава становища по проекти на нормативни актове; и като предявява колективни искове за защита на правата на свои членове.

Чл. 6. За постигане на целите си ССЛСБ изпълнява дейности с предмет както следва: проучване и разпространение на научни и технически знания, национални и международни постижения и опит, свързани с дейностите по изпитване, калибриране, стандартизация, сертификация, акредитация , оценка на съответствието и управление на качеството в областта на строителството ; свеждането на тези постижения и опит до знанието на членовете чрез организиране на срещи и дискусии, семинари, курсове,изложби, конференции, издаване на печатни материали и други прояви на регионално и национално ниво, с и без международно участие; координиране на дейностите на строителните лаборатории и лабораторните специалисти в страната за прилагане добрите лабораторни практики и спазване на професионалната етика; организация и съдействие в обучението, квалификацията и преквалификация на специалистите в областта на лабораторните изпитвания ,калибриране и оценка на съответствието; разработване системи за управление и извършване на консултантски услуги; организиране и провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност на материалите и предлагане на контролни проби - образци в областта на строителството ; организация и провеждане на независими вътрешни одити и контрол на системи за управление на органи за оценка на съответствието; партньорско взаимодействие с националния акредитационен орган чрез участие в неговите структури - комисии, съвети и комитети, даване експертни становища; сътрудничество с държавните институции, организации, фирми, органи за оценка на съответствието, институти , юридически лица с нестопанска цел, висши учебни заведения , дейността на които е свързана с изпитване, калибриране, стандартизация, сертификация, акредитация ,оценка на съответствието и управление на качеството и др. такива; съдействие, участие и даване становища при разработване, внедряване и усъвършенстване на проекти, програми, нормативни актове, стандарти, методически, технически и други документи,свързани с дейността ; посредничество при осъществяване на професионалите контакти на членовете на сдружението със сродни организации в страната и в чужбина.

ГЛАВА ТРЕТА. Членство, права и задължения

Чл. 7. (1) Член на ССЛСБ може да бъде всяко физическо лице навършило 18 години, независимо от пол, политически и религиозни убеждения, което има съответното образование, квалификация, професионален опит или по друг начин е ангажирано с дейността на лабораторните изследвания в областта на строителството; както и юридически лица, които извършват лабораторни дейности в строителството.

(2) Членовете на съюза следва да са доказали професионални качества, да приемат и спазват Устава му и да са приети по реда, предвиден в този устав.

(3) За членство в Сдружението кандидатът за индивидуален член - физическо лице, отправя до Председателя на УС:

 1. Молба, съдържаща трите имена на заявителя, ЕГН/ЛНЧ, настоящ адрес, телефон и имейл адрес за връзка, професия, месторабота, длъжност;
 2. Към молбата се прилагат:

-Копие от документи, доказващи образователен ценз и професионална квалификация на кандидата в областта на строителството или ангажираност с дейността на лабораторните изследвания в областта на строителството;

-Декларация, че молителят е запознат с актуалния Устав на Сдружението и приема да изпълнява разписаните в него разпоредби , а също и актовете и решенията на органите на „ССЛСБ“;

-Декларация,че кандидатът е съгласен личните му данни да бъдат обработвани за целите на членството.

Липсата на подписани декларации съгласно чл. 7, ал.3 ,т.2 от Устава е основание да бъде отхвърлена молбата за членство.

(4) Кандидатът за член - юридическо лице, подава молба до Председателя на УС на ССЛСБ, съдържащо наименованието/ фирмата на ЮЛ; ЕИК; седалището и адреса на управление на същото, законен представител/ли; информация за предмета на дейност; доказателства за извършвани лабораторни дейности в областта на строителството. За нерегистрираните в ТРРЮЛНЦ юридически лица с нестопанска цел към заявлението следва да е приложено удостоверение за актуално състояние.

(5) Документите на кандидатите, се разглеждат от УС на първото му заседание след внасянето им и ако кандидатите отговарят на изискванията на Устава за членство, Управителният съвет /УС/ на ССЛСБ взема решение за приемането им. УС може да изиска от кандидата и други доказателства за наличие на предпоставките по ал. (1), освен представените със заявлението, като условие за приемането на кандидата. В случай ,че молбата за членство бъде оставена без уважение, отказът на УС следва да бъде мотивиран и сведен да знанието на молителя в едномесечен срок от решението на УС. В 7-дневен срок се уведомяват приетите за членове на Сдружението.

(6) Членството възниква от датата на решението на УС за приемане на кандидата. В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 5 приетите членове са длъжни да внесат членски внос за текущата година, в размер предвиден с Решение на Общото събрание. Неизпълнението на задължението за внасяне на членския внос е основание за отмяна на Решението на УС за прием на кандидата.

(7) Решенията на УС за отказ по заявление за членство могат да бъдат обжалвани пред Общото събрание (ОС) на ССЛСБ. В този случай в първото заседание на ОС, което се провежда след депозирането на жалбата, като част от дневния ред се съдържа решение по жалбата.

(8) Членството в ССЛСБ не е пречка за членство в други организации.

(9) Членове (вкл. и на УС и КС) на ССЛСБ могат да участват във всички структури на ИА Българска Служба по Акредитация като технически оценители, експерти, членове на съвета по акредитация, комисии по акредитации и технически комитети по акредитация, като изпълняват своите задължения в тези структури според правилата на професионалната етика, при което техните актове са безпристрастни. Такова членство не може да се счита за конфликт на интереси.

Чл. 8. (1) Всеки член на ССЛСБ има право:

 1. Да проявява свободна инициатива в духа на целите на ССЛСБ.
 2. Да участва лично или чрез упълномощени представители в работата на органите на ССЛСБ в съответствие с този Устав.
 3. Да бъде избиран за делегат, както и за член на органите за управление на дружеството или на органите за управление и контрол на ССЛСБ.
 4. Да иска и да получава информация за дейността на ССЛСБ и неговите органи.
 5. Да ползва всички организационни, материални и други възможности на ССЛСБ, по ред определен от УС.
 6. Да търси съдействието на ССЛСБ за защита на професионалните интереси.

(2) Всеки член на ССЛСБ е длъжен:

1.Да се запознае с Устава на ССЛСБ, публикуван на официалната интернет страница на сдружението и да спазва неговите разпоредби;

2.Да работи за изпълнение на целите и задачите на ССЛСБ.

3.Да изпълнява решенията на ръководните органи на ССЛСБ.

4.Да плаща редовно членския си внос и имуществените вноски, ако са предвидени такива от ОС;

5.Да спазва правилата на професионалната етика при осъществяване на дейността си;

6.Да прилага правилата на добрите практики в професията;

7.Да уведоми Управителния съвет, в случай на настъпили промени, свързани с упражняването на професията или предмета на дейност.

(3) Членовете не отговарят лично за задълженията на ССЛСБ, както и сдружението не отговаря за задълженията на своите членове. За задълженията на сдружението членовете отговарят до размера на предвидените в устава имуществени вноски.

(4) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт или прекратяване членственото правоотношение.

Чл. 9. Членството в ССЛСБ се прекратява:

 1. с едностранно писмено волеизявление до УС на Сдружението;
 2. при смърт или поставяне под пълно запрещение на член на Сдружението;
 3. с изключване на член на Сдружението;
 4. с прекратяване на ССЛСБ; В случаите на т. 1 и т. 2 УС констатира факта въз основа на молбата за прекратяване на членството или акта за смъртта или влязлото в сила съдебно решение за поставянето на лицето под пълно запрещение и взема решение за заличаване на съответния член от списъка на членовете на ССЛСБ.

Чл. 10 Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание след отправено писмено предупреждание, ако:

 1. не изпълнява разпоредбите разписани в Устава, както и решенията на органите на Сдружението;
 2. действа против интересите на ССЛСБ;
 3. не е заплатил членския си внос след изтичането на календарната година, за която същият се дължи;
 4. не изпълнява задълженията си да оказва съдействие за осъществяване дейността на Сдружението и системно, без уважителни причини ,не участва в работата на Общото събрание
 5. при извършване на други действия, несъвместими с целите и задачите на Сдружението и при други обстоятелства, които правят по-нататъшното членство несъвместимо.

Чл. 11. При прекратяване на членството, независимо от основанието за това, не се дължи връщането на вече заплатен членски внос, имуществени вноски или дарения /ако има направени такива/.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. Органи за управление.

Чл. 12. (1) Органи на Сдружението са Общото събрание, Управителен съвет, Контролен съвет, Председател.

(2) Върховен орган на ССЛСБ е Общото събрание. В ОС са представени всички членове на ССЛСБ, лично или чрез упълномощени представители.

(3) Всеки член може да упълномощи друг член да го представлява в заседанията на Общото събрание, да гласува от негово име по въпросите от дневния ред и да подписва свързаните със заседанието документи, както и да свиква заседание на Общото събрание. Упълномощеният член е “делегат” по смисъла на този Устав. Един член не може да представлява като делегат (пълномощник) по-вече от един член – упълномощител. При надвишаване на тази бройка, за недействителни се приемат по-късно изготвените пълномощни. Ако върху пълномощното няма дата, се приема че е изготвено в деня, в който е представено. В случаите когато член на ССЛСБ е ЮЛ и то се представлява в Общото събрание от упълномощено от законния представител лице- пълномощник/делегат, последният може да представлява по пълномощие и друг член, освен ЮЛ.

Чл. 13. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

 1. Изменя и допълва Устава на ССЛСБ.
 2. Приема вътрешни актове, свързани с дейността на ССЛСБ;
 3. Избира и освобождава Председателя, членовете на УС и КС.
 4. Взема решения за преобразуване или прекратяване на ССЛСБ.
 5. Приема основни насоки или програми за дейността на ССЛСБ.
 6. Приема бюджета на ССЛСБ за съответния период.
 7. Приема отчета на УС и КС.
 8. Отменя решения на УС на ССЛСБ, които противоречат на законите в страната, Устава и други вътрешни актове, регламентиращи дейността на ССЛСБ.
 9. Определя размера на встъпителния и периодичния членски внос;
 10. Изключва членове;

Свикване на общо събрание

Чл. 14. (1) Общото събрание се свиква редовно поне един път годишно от Управителния съвет. То може да бъде свикано и извънредно от УС по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на ССЛСБ.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, както и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се праща по електронната поща/ на имейл адрес до всеки от членовете и се обявява на официалната интернет страница на „ССЛСБ“, най-малко един месец преди насрочения ден. Свикването на Общото събрание чрез обявяване на поканата на официалната интернет страница на Сдружението се удостоверява със заверена от Председателя на СНЦ“ССЛСБ“ разпечатка на обявлението на поканата за ОС на официалната страница на „ССЛСБ“. Уведомяването за събранието чрез покана, изпратена на имейл адреса на всеки от членовете, се удостоверява със заверена от Председателя на ССЛСБ разпечатка от уведомлението, изпратено от електронната поща на ССЛСБ до електронната поща на всеки член на Сдружението; Списък на присъстващите. Протокол.

Чл. 15. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание. Неразделна част от списъка са оригинали или заверени от съответния пълномощник преписи на пълномощните за представителство на отсъстващи членове на събранието.

(2) За заседанието на общото събрание се води протокол. Протоколът на общото събрание се подписва от Председателя и от секретаря на събранието.

Чл. 16. Общото събрание е законно и се провежда, ако присъстват повече от половината от всички членове, вкл. и чрез упълномощени пълномощници. Ако не се явят изискващият се брой делегати/ членове, ОС се отлага отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и е законно, колкото и делегати да присъстват.

Чл. 17. (1) Всеки член на Сдружението има право на един глас.

(2) Член на Сдружението няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения. Това ограничение не се отнася до поименните гласувания при избиране на членове на ССЛСБ за органите на управление и контрол по чл.13 т.3, както и при избирането им за ръководства на дружества и регионални организации.

Чл. 18. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с явно или тайно гласуване, като начина на гласуване се определя с обикновено мнозинство.

(2) Решенията по чл. 13 т. 1 и т. 4 се вземат с мнозинство две трети от присъстващите. По всички останали въпроси Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред не може да се вземат решения, освен ако всички редовни членове с право на глас присъстват и нямат възражения по промените в дневния ред. Управителен съвет (УС)

Чл. 19. (1) Управителният съвет се състои от пет лица - членове на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.

(2) Членовете на УС на ССЛСБ се избират за срок от 5 години.

(3) Освобождаването на член на УС може да става: по негова лична молба, поради смърт или трайна обективна невъзможност да изпълнява задълженията си; с решение на Общото събрание.

(4) УС е легитимен и може да осъществява функциите си и в състав, намален поради освобождаване на някой от членовете му, ако е налице необходимият кворум за провеждане на заседание съгласно чл. 22, ал.1 от Устава и за вземане на решения съгласно чл. 23, ал.1 от Устава.

(5) Членовете на УС носят отговорност за взетите решения по време на своя мандат в съответствие с действащото законодателство в Р България и Устава на ССЛСБ.

Чл. 20. Управителният съвет:

 1. Свиква Общото събрание на ССЛСБ в съответствие с изискванията на Устава и определя дневния ред;
 2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
 3. Разпорежда се с имуществото и средствата на ССЛСБ съгласно изискванията на Устава.
 4. Подготвя и внася в Общото събрание проект на бюджет и отчет за дейността на ССЛСБ.
 5. Образува целеви парични фондове.
 6. Определя реда и организира извършването на дейността на ССЛСБ и носи отговорност за това.
 7. Изготвя и предлага проекти за вътрешни актове на Сдружението, които предлага за обсъждане и приемане от Общото събрание ;
 8. Създава работни групи и комисии и определя правилата за тяхната дейност.
 9. Взема решение за участие на Сдружението в други юридически лица и организации както и , да учредява и създава такива.;
 10. Взема решения за издаване на печатен орган и друга издателска дейност на ССЛСБ.
 11. Взема решения за учредяване на съюзни награди и решения за удостояване със съюзни награди и грамоти;
 12. Определя адреса на сдружението;
 13. Приема и освобождава членове. Прави предложение пред Общото събрание за изключване на членове;
 14. Може да определя правила за представителството на членовете на ССЛСБ чрез делегати в Общото събрание, различни от предвидените в този Устав.
 15. Взема решения по всички други въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правомощията на друг негов орган или за които е упълномощен от ОС.
 16. Сключва договор за управление с Председателя на Сдружението;

Чл. 21. (1) Управителният съвет се свиква на заседание най-малко два пъти в годината от Председателя, а в негово отсъствие – от Зам. -Председателя.

(2) Председателят е длъжен да свиква заседание на УС и при писмено искане на една трета от членовете му. Ако в този случай председателят не свика заседанието в едномесечен срок от постъпване на искането, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС.

Чл. 22. (1) Заседанията на УС са законни, ако на тях присъстват повече от половината му членове му.

(2) Всеки член на УС има право на един глас.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна техническа връзка, гарантираща самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.

Чл. 23. (1) УС взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите по всички въпроси с изключение на тези по чл. 20, т. 3 и 6, за които решения е необходимо обикновено мнозинство от всички членове на УС.

(2) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС. Контролен съвет (КС)

Чл. 24. (1) Контролният съвет на ССЛСБ се състои от трима членове, които се избират от Общото събрание за срок от 5 години.

(2) За членове на Контролния съвет се избират физически лица, които не са членове на УС.

(3) Членовете на КС си избират председател. Председателят или упълномощен от него член на КС може да присъства на заседания на УС без право на глас.

(4) Контролният съвет контролира изпълнението на решенията на УС и ОС, спазването на Устава и другите нормативни актове на ССЛСБ.

(5) КС отчита дейността си пред Общото събрание.

Председател и зам. председател

Чл. 25. (1) Председателят на ССЛСБ се избира за срок от 5 години.

(2) Председателят на ССЛСБ:

 1. Ръководи и представлява ССЛСБ и УС .
 2. Председателят на ССЛСБ е член по право и Председател на УС и ръководи УС .
 3. Отговаря за изпълнението на решенията на Общото събрание и за дейността на УС ;
 4. Изпълнява задълженията си в интерес на Сдружението и пази конфиденциалната информация за дейността му и след като престане да бъде такъв;
 5. Осъществява оперативното ръководство на ССЛСБ, като по важни въпроси взема мнение от УС;
 6. Съхранява печата на ССЛСБ;
 7. Сключва трудови и граждански договори, назначава Секретаря на ССЛСБ;
 8. Поддържа контакти и защитава интересите на ССЛСБ пред държавни, общински и обществени органи и организации, както и пред ФЛ и ЮЛ;
 9. Решава всички други въпроси, освен тези, които са в компетентността на Общото събрание или Управителния съвет.

(3) Председателят на ССЛСБ може да делегира правомощията си на Зам. Председателя, в случай, че изпадне в обективна невъзможност или сериозно затруднение да ги упражнява.

Чл. 26. Заместник- председателят:

 • подпомага Председателя в дейността му ;

 • Поема функциите на Председателя в случаите на временна обективна невъзможност на Председателя да ги изпълнява;

-свиква и ръководи заседанията на УС, ако председателят е възпрепятстван да изпълни това свое задължение;

 • по възлагане от УС може да изпълнява и други функции и задачи.

Секретар на ССЛСБ

Чл. 27. (1) Секретарят на ССЛСБ:

 1. Организира и отговаря за административната дейност на ССЛСБ;
 2. Води и съхранява регистрите, протоколите и всякаква друга документация, свързана с дейността на Сдружението;
 3. Изпълнява и други задачи, възложени му от Председателя и Зам. Председателя, свързани с изпълнението на техните функции.

(2) Секретарят на ССЛСБ участва в работата на УС със съвещателен глас, освен ако не е член на Управителния съвет.

Чл. 28. ССЛСБ се представлява от Председателя.

ГЛАВА ПЕТА. Финансови средства и имущество

Чл. 29. ССЛСБ води двойно счетоводство за дейността си и отчетност съгласно Закона за счетоводството и ЗЮЛНЦ.

Чл. 30. Финансовите средства, които не се използват, се съхраняват в банкова сметка на Сдружението.

Чл. 31. Приходите и разпределението им в бюджета са от:

(1) Членски внос и имуществени вноски;

(2) Помощи, дарения и завещания – ползват се според волята на дарителя/завещателя.

(3) Спонсорство, субсидии и други – ползват се според назначението или конкретните целеви нужди.

(4) Лихви и дивиденти.

(5) Издателски и други дейности, включително такси от семинари, курсове, конференции, проекти.

Чл. 32. Разходите по бюджета са за:

(1) Работни заплати, възнаграждения (хонорари) и осигурителни вноски на наети по трудови и граждански договори сътрудници, командировки, представителни прояви и други.

(2) Издръжка на мероприятия във връзка с дейностите по основните направления на функциониране на ССЛСБ.

(3) Други разходи, свързани с дейността на ССЛСБ като цяло и неговите структури.

Чл. 33. ССЛСБ извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на Сдружението, приходите от която са предназначени за постигане неговите цели и задачи , а именно: организиране и провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност; предлагане на образци /извадки/ контролни проби и референтни материали за целите на външния контрол на валидността на резултатите; разработване на системи за управление и консултантски услуги , организиране и провеждане на семинари, курсове, конференции с предмет дейностите по изпитване, калибриране, стандартизация, сертификация, акредитация, оценка на съответствието и управлението на качеството в област строителство; провеждане на независими вътрешни одити на системи за управление на лаборатории за изпитване и калибриране, контрол и други такива.

Чл. 34. ССЛСБ не разпределя печалба.

Чл. 35. (1) Размерът на годишния членски внос се определя от ОС. Възможно е членският внос на членовете физически лица да се предвиди в по-нисък размер от този за юридическите лица.

(2) Членският внос се внася от членовете в срок до края на първото тримесечие на календарната година.

Чл. 36. Имуществото на ССЛСБ се състои от парични средства, вещни права, права за ползване, права върху интелектуалната собственост и други права, които законодателството допуска да бъдат елементи на имуществото на юридически лица.

Чл. 37. (1) Като самостоятелно юридическо лице ССЛСБ може със свое имущество да бъде учредител или да придобива право на участие в търговски дружества, в които не е неограничено отговорен съдружник/ акционер, като приходите от това участие се използват за постигане на целите на ССЛСБ, определени с настоящия Устав.

(2) Сдружението може да има свои териториални поделения, които не са клонове, имат административно – организационни правомощия и се определят с решение на УС. В решението се определя адресът, координатите за връзка и лицето което ще осъществява дейността на поделението. Членове на Сдружението с адреси/ седалища в един регион имат право да предлагат на УС конкретни лица и адреси за създаване или за промяна на териториално поделение в същия регион, като при противоречие в такива предложения УС приема предложението на мнозинството от предложителите, а при равенство на гласовете, УС приема по свой избор едното от предложенията.

ГЛАВА ШЕСТА. Печат, печатни органи, книги, регистри

Чл. 38. ССЛСБ има печат, на чиято периферия е написано СЪЮЗ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ЛАБОРАТОРНИ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ, а в центъра – „ССЛСБ“.

Чл. 39. (1) ССЛСБ може да издава свой печатен орган.

(2) Решения за печатни издания взема УС на ССЛСБ.

Книги на дружеството и регистри

Чл. 40. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се заверяват с подписите на Председателя на съответния орган и на протоколчика. Протоколите от заседанията на УС се подписват и от присъствалите на заседанието членове на УС. Членовете на Сдружението могат да се запознават със съдържанието на протоколите и да получават преписи или извлечения от тях.

(2) Протоколите от заседанията на УС и ОС се подреждат и съхраняват в папки за срок от 5 години;

(3) Сдружението задължително води книга на членовете си, в която се записват имената, професиите, местоработата, електрони пощи и адресите за кореспонденция на всички членове, както и книга, в която се вписват всички взети решения от заседанията на колективните органи на Сдружението.

(4) Задължителни регистри са: регистър за входяща и регистър за изходяща поща; регистри, които ССЛСБ е задължено да поддържа като администратор на лични данни.

ГЛАВА СЕДМА. Преобразуване, прекратяване и ликвидация

Чл. 41. ССЛСБ може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя в съответствие с чл. 12 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Чл. 42. ССЛСБ се прекратява:

 1. С решение на Общото събрание;
 2. С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението, при наличието на законовите предпоставки за това;
 3. При обявяване на Сдружението в несъстоятелност.

Чл. 43. (1) При прекратяване дейността на ССЛСБ се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от ЛИКВИДАТОР, избран от Общото събрание;

(3) При неплатежоспособност на ССЛСБ, съответно несъстоятелност, за реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 44. (1) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на ССЛСБ;

(2) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 1. учредителите и настоящите и бившите членове на Сдружението;
 2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
 3. ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;
 4. съпрузите на лицата по т. 1 - 3;
 5. роднините на лицата по т. 1 - 3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
 6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 - 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя с решение на Общото събрание в съответствие със законовите разпоредби на ЗЮЛНЦ.

Преходни и Заключителни разпоредби

Чл. 45. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.46. За неуредени в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат нормите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Търговския закон и останалото действащо българско гражданско законодателство. Ако някоя от разпоредбите на този Устав противоречи на повелителни норми на ЗЮЛНЦ, приложими са тези на закона.

Чл. 47. При необходимост за неуредените в Устава случаи или уредените по-общо въпроси могат да бъдат разработвани от органите на Сдружението- ОС и УС, вътрешнонормативни актове.

Чл. 48. Настоящият Устав, с всички негови промени и допълнения е приет с необходимото законово мнозинство от членовете на СНЦ “ССЛСБ“, присъствали на годишното Общо отчетно събрание на Сдружението, проведено на 21.05.2021г.