Годишен семинар-обучение на ССЛСБ на 14-15.12.2015 г. в град Плевен!

Годишен семинар-обучение на ССЛСБ на 14-15.12.2015 г. в град Плевен!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България” Ви кани за участие в двудневен учебен семинар, който ще се проведе на 14 и 15 декември 2015 г. в град Плевен, хотел „Балкан”, Бул. „Русе” № 85.

В семинара гост-лектори ще бъдат представители на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация (ИА БСА), Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Министерството на регионалното развитие и благоустройството и „Практика-О.К.” ООД.

ТЕМА НА СЕМИНАРА:

„BAS QR 2 ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ, ВЕРСИЯ 7, РЕВ. 2 НА ИА БСА В СИЛА ОТ 20.04.2015 Г. НАРЕДБА № РД-02-20-1 НА МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО. НАЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В СТРОЕЖИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ- ПРИМЕРИ. НОВИ ИЗДАНИЯ НА СТАНДАРТИ С МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ ОТ 2015 Г. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОБЕМНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО СЪСТАВА НА АСФАЛТОВИТЕ СМЕСИ СЪГЛАСНО БДС EN 12697-8:2003 И БДС EN 12697-5:2011, ПРИЛОЖЕНИЕ В. МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАЛИБРАЦИОННИТЕ ИНТЕРВАЛИ.”

Семинарът е предназначен за ръководители и специалисти, ангажирани в строителството, ръководители на лаборатории, лаборанти, мениджъри по качеството и др. Участниците ще получат сертификат за участие в семинар.

Повече информация е дадена в прикаченият файл с Поканата, Програмата и Заявката за участие по-долу.

Покана, Програма и Заявка за участие

Изображение към новинаИзображение към новина