Годишния семинар на ССЛСБ - Плевен 2017. Кратко резюме, лекционни материали, снимки.

Годишния семинар на ССЛСБ - Плевен 2017. Кратко резюме, лекционни материали, снимки.

Уважаеми Колеги,

Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България” и тази година проведе двудневен учебен семинар на 30 Ноември и 1 Декември 2017 г. в хотел „ Балкан”, град Плевен.

На събитието присъстваха над 90 специалисти, представители на лаборатории за изпитване и фирми от областта на строителството от цяла България.

Лектори по време на семинара бяха представители на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, Съюза на метролозите в България и Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) - град София.

Семинарът се проведе по предварително обявената програма в поканата. Лекциите бяха на различни, актуални теми и предоставиха на участниците в семинара полезна информация относно:

• „Вземане на проби от асфалтови смеси и битумни свързващи вещества съгласно БДС EN 12697-27:2006 и БДС EN 58:2012.“ и „ Нови моменти в EN 13108-1:2016 и EN 13108-5:2016, влизащи в сила от м.март 2018 г.“ altText

Тези лекции бяха изнесени от доц. д-р инж. Весела Филипова, която е преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – град София, Факултет по транспортно строителство, катедра „Пътища“. Доцент Филипова бе доста изчерпателна и детайлна по отношение на представената информация. По време на първата част от лекциите тя спомена на участниците за очакваната нова версия на БДС EN 12697-27:2017, която стана факт точно две седмици по късно, на 14.12.2017 г. Повече информация на страницата на Българския институт за стандартизация.

• „Принципните моменти в действащия БДС EN ISO 17892-1:2015 за водно съдържание на строителни почви. Различните процедурни методи по БДС EN ISO 17892-4:2017 за определяне зърнометричния състав на почвите.“ и „Различните процедурни методи по БДС EN ISO 17892-4:2017 за определяне зърнометричния състав на почвите. Методиката по CEN ISO/TS 17892-12:2004 за определяне границата на протичане на почви чрез падащ конус. Сравнение с метода ползващ паничката на Казагранде по AASHTO-T89.“ altText

Тези лекции бяха изнесени от доц. д-р инж. Валентин Николов, който е преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – град София, Факултет по транспортно строителство, катедра „Пътища“. Лекциите представляваха голям интерес за аудиторията предвид факта, че някои от стандартите от серията 17892 се очертава да станат неотменна част от обхватите на акредитация на строителните лаборатории, особено след отпадането на доста български държавни стандарти от подобласт „Земна механика“. Повече за отпадналите БДС тук. Доц. Николов спечели вниманието на аудиторията не само заради актуалността на лекционния материал, но и благодарение на интерактивното му представяне посредством кратки клипчета, които показваха практическото изпълнение на някои от разгледаните методи за изпитване.

Доктор Милена Димитрова, която е Директор Дирекция АООС и водещ оценител при Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ представи следните теми:

• „BAS QR 2 Процедура за акредитация, версия 7, рев. 5, в сила от 01.04.2017 г. Изисквания за акредитация на лаборатории – критерии, приложими за процеса ръководства/външни документи, правила за акредитация. Задължения на заявителя и акредитирания ООС” и „BAS QR 5 Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА, за позоваване на акредитация от ИА БСА и/или за позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение, версия 5, в сила от 01.10.2017 г.“ altText

Беше направен цялостен преглед на съответните процедури, а не само на новите акценти в тях. Целта, разбире се, бе за пореден път да се припомнят изискванията на едни от основните процедури на ИА БСА. Доктор Димитрова даде възможност на участниците да задават въпроси и така се проведе една своевременна дискусия.

Безпорно едни от най-очакваните лекции бяха тези, свързани с новото издание на ISO/IEC 17025:2017, чиято световна публикация стана факт ден преди началото на семинара, а именно 29.11.2017 г. Повече информация на страниците на International Electrotechnical Commission и International Organization for Standardization .

Изпълнителният директор на ИА БСА инж. Ирена Бориславова говори на тема:

• „Преход към ISO/IEC 17025:2017 „Общи изисквания за акредитация на лаборатории за изпитване и калибриране“. altText

Освен за прехода към новата версия на стандарта инж. Бориславова направи бърз преглед на структурата на ISO/IEC 17025:2017 като обърна внимание и на изцяло новите моменти засегнати в стандарта. Имаше много въпроси от страна на участниците, чието обсъждане отново се превърна в дискусия.

Последната лекция в семинара, а именно:

• „ISO/IEC 17025:2017 - стимул за усъвършенстване на лабораторните дейности и практики“ бе изнесена от д-р маг. физ. Весела Константинова – Председател на Сдружение „Съюз на метролозите в България”, Председател на Съвета по каредитация, Водещ оценител към ИА БСА. altText

Госпожа Константинова също обърна особено внимание на структурата и новите моменти в стандарта. Аудиторията прояви голям интерес относно изнесената материя като бяха задавани множество въпроси, в резултат на което се получи много интересна дискусия.

На 05.12.2017 г. ISO/IEC 17025:2017 излезна като БДС ISO/IEC 17025:2017, което можете да видите от страницата на Българския институт за стандартизация. Същият бе отменен на 15.01.2018 г., когато влезна в сила евронормата на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2018. На 29.01.2018 г. Българският институт за стандартизация публикува българската версия на БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

В семинара взе участие г-жа Христина Кисьова, представител на „Вини – ЕкоТех” ООД, която представи новостите по отношение на лабораторното оборудване предлагано от Matest. Всички участници в семинара получиха последния каталог на Matest, както и някои рекламни материали.

Семинарът протече при голям интерес от страна на ръководители и специалисти, ангажирани в строителството, ръководители на лаборатории, лаборанти и мениджъри по качеството от цялата страна.

Всички участници получиха сертификати за участие в семинара.

Снимки от семинара можете да разгедате в секция „Галерия” .

Презентациите на съответните лектори можете да изтеглите от секция “Документи” по-долу.

Документи:

Лекциите на доц. д-р инж. Весела Филипова;

Лекциите на доц. д-р инж. Валентин Николов;

Лекциите на д-р Милена Димитрова;

• Лекцията на д-р маг. физ. Весела Константинова (очаквайте скоро);

Изображение към новинаИзображение към новина