Курс за вътрешен одитор и отговорник по качеството!

Курс за вътрешен одитор и отговорник по качеството!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 14 и 15 май 2013 г. в гр. Габрово, ул. “Х. Димитър” № 4 „БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИЯТ ИНСТИТУТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ПРОМИШЛЕН МЕНИДЖМЪНТ” СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО И ПАРТНЬОРСКОТО УЧАСТИЕ НА „СЪЮЗА НА СТРОИТЕЛНИТЕ ЛАБОРАТОРНИ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ” ОРГАНИЗИРАТ КУРС НА ТЕМА:

„ВЪТРЕШЕН ОДИТОР И ОТГОВОРНИК ПО КАЧЕСТВОТО В ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ”

Специализираният курс се провежда по БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за одит на системи за управление”и БДС ЕN ISO/IEC 17025:2006 "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране"

Курсът е предназначен за отговорници по качеството, ръководители и зам. ръководители на лаборатории, вътрешни одитори, технически експерти и оценители.

След приключване на курса се издава персонален сертификат на участниците.

Долу на страницата са прикачени поканата и заявката за участие.

В самата покана можете да се запознаете с подробната програма на курса, както и с таксите за участие.

Председател ССЛСБ: Инж.Илиян Илиев

Документи

Изображение към новина