Курс за вътрешен одитор в лаборатории съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и БДС EN ISO 19011:2011

Курс за вътрешен одитор в лаборатории съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и БДС EN ISO 19011:2011

Уважаеми Колеги,

На 26 и 27 април 2018 г. в град Стара Загора, хотел „Сити”, бул. "Патриарх Евтимий" 23 сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България” съвместно със сдружение "Съюз на метролозите в България" организират курс на тема:

„Основни изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и одит на система за управление на лаборатории за изпитване и калибриране в съответствие с БДС EN ISO 19011:2011”

Специализираният курс се провежда по БДС ЕN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)“ и БДС ЕN ISO 19011:2011 "Указания за извършване на одит на системи за управление".

Курсът е предназначен за ръководители и заместник ръководители на лаборатории, отговорници/мениджъри по качеството, вътрешни одитори, специалисти метролози, изпитватели, пробовземачи и др.

След приключване на курса и успешно издържан тест се издава персонален сертификат за вътрешен одитор.

Долу на страницата са прикачени поканата, програмата и заявката за участие.

В поканата е дадена информация относно таксите за участие и начина на плащане.

Краен срок за регистрация за участие: 11.04.2018 г.

Председател ССЛСБ: Инж.Илиян Илиев

Документи

Изображение към новина