Междулабораторен технически проект МС 05/2012 и доклада от него официално признати от ИА БСА!

Междулабораторен технически проект МС 05/2012 и доклада от него официално признати от ИА БСА!

Уважаеми Колеги,

На 23.01.2013 г. бе получено официално писмо от ИА БСА, в което се дава становище от Изпълнителния Директор инж. Елза Янева относно проведения Междулабораторен технически проект МС 05/2012 и доклада от него. В своето писмо инж. Янева се позовава на становището на Работната група към ТКА ЛИ, което гласи: “....представеният доклад е пълен, изчерпателен и изготвен на много добро професионално ниво и доказва, че е осигурена много добра организация, провеждане и документиране на този междулабораторен технически проект, като дава положителна оценка на проведеното междулабораторно сравнение.”.

В писмото се казва още, че участието на ООС в Междулабораторен технически проект МС05/2012 за изпитване на Едър добавъчен материал и Битуми нефтени, с организатор Съюза на строителните лабораторни специалисти в България, ще бъде признато и прието от ИА БСА, на основание положителното становище на работната група и в изпълнение на решението на ТКА ЛИ от м. октомври 2011г.

Информацията ще бъде официално обявена на сайта на ИА БСА.

Изображение към новинаИзображение към новина