Новата Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища влиза в сила днес, 26.10.2018 г.

Новата Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища влиза в сила днес, 26.10.2018 г.

В брой 79 на „Държавен вестник“ (ДВ) от 25.09.2018 г. е обнародвана Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища. Подзаконовият акт влиза в сила днес 26.10.2018 г. (месец след обнародването си) като отменя и заменя действащата до момента Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища (ДВ, бр. 47 от 2000 г.). Photo of a road

Основната причина за разработване на новата Наредба е неотложното актуализиране на нормативите и изискванията за проектиране на пътища, с оглед привеждането им в съответствие с европейските изисквания за безопасност на пътната инфраструктура, както и за прилагане на добрите европейски практики. В нея има около 20 нови нюанса. В резултат на анализ на Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища е установено, че текстовете не са актуални и в тях липсват цели важни раздели, които се отнасят за проектиране на пътни възли и кръгови кръстовища, на зони за отдих, за обхват и съдържание на пътните проекти и др.

Проектирането на пътища минава от съветски към немски модел. В текстовете са регламентирани всички фази на проектирането на пътища и съответните части към тях. Наредбата се отнася за всички нови пътища, основни ремонти и реконструкции на съществуващи пътища, както и на съоръжения и принадлежности към тях. Акцентира се върху безопасността на пътищата, като се въвежда създаването на зони за безопасност, чиято ширина зависи от класа на пътя.

Новата наредба въвежда и осъвременява разпоредбите и нормите за проектиране на пътищата, за да се осигуряват по-безопасна инфраструктура и движение по нея. За тази цел са въведени нови национални нормативи за оразмеряване, характеристики и експлоатационни показатели на пътищата, за тяхното проектиране съгласно европейските изисквания за безопасност на пътната инфраструктура, включително по отношение приложимите хармонизирани стандарти за строителните продукти, влагани в пътищата.

Въвеждат се разпоредби за създаване на еднородни условия за движение, посредством обвързване на елементи за безопасно преминаване, например, от кръстовища към пътни участъци, за отвеждане на повърхностни води с нови изисквания за отводняване, изисквания за обхвата и съдържанието на проектите с действащи други нормативни изисквания при строителство на инфраструктура и др.

Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища, в сила от 26.10.2018 г. съдържа четири метода за изпитване, както следва:

  • Приложение № 15 към чл. 160, т. 3 „Метод за определяне на границата на протичане на почви“;
  • Приложение № 16 към чл. 160, т. 3 „Метод за определяне на границата на източване и на показателя за пластичност на почви“;

  • Приложение № 17 към чл. 161, таблица 39 и чл. 162, таблица 40 „Метод за определяне на калифорнийския показател за носимоспособността на почвата (CBR)“;

  • Приложение № 18 към чл. 168, ал. 1 „Метод за определяне на обемната плътност на строителните почви на място чрез заместващ пясък“.

В новата наредба вече не е включен „Метода за определяне на зависимостта между водното съдържание и плътността на почви при използване на трамбовка с маса 4,54 kg, падаща от височина 457 mm“, но пък „Методиката за определяне на обемната плътност на строителни почви на място чрез заместваш пясък № 1 – 1999 г. на ГУП при МРРБ“ е включена под формата на Приложение № 18 към чл. 168, ал. 1.

Освен промяната в номерата на Приложенията и членовете на Наредбата към които се отнасят, в методите за изпитване вече не се позовават отпаднали БДС стандарти за строителни почви. Например в Приложение № 18 към чл. 168, ал. 1 „Метод за определяне на обемната плътност на строителните почви на място чрез заместващ пясък“ за дребнозърнести свързани строителни почви и пясъци не се посочва БДС 647, за разлика от Методика № 1 – 1999 г. на ГУП при МРРБ.

Тук можете да изтеглите Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища.https://www.mrrb.bg/bg/naredba-rd-02-20-2-ot-28-avgust-2018-g-za-proektirane-na-putista/.

Тук можете да изтеглите брой 79 на „Държавен вестник“ (ДВ) от 25.09.2018 г. https://www.ciela.net/official-gazette?page=2. Давам този линк, понеже към момента има някакъв технически проблем с официалния сайт http://dv.parliament.bg/.