Нови издания на БДС EN 12697-5 и БДС EN 12697-8 от 16.05.2019 г.

Нови издания на БДС EN 12697-5 и БДС EN 12697-8 от 16.05.2019 г.

New standards Уважаеми, Колеги!

Днес 16.05.2019 г. Българският институт за стандартизация отмени действието на два от основните стандарти за изпитвания на асфалтови смеси. Стандартите са налични и актуални като евронорми от 2018 година, но като БДС евронорма започват своето действие от днес.

Единият стандарт е БДС EN 12697-5:2019 "Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 5: Определяне на максимална плътност", който заменя и отменя БДС EN 12697-5:2011. Повече информация вижте на страницата на БИС тук.

Другият нов стандарт е БДС EN 12697-8:2019 "Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 8: Определяне на съдържанието на въздушни пори в асфалтови пробни тела", който заменя и отменя БДС EN 12697-8:2003. Повече информация вижте на страницата на БИС тук.

Основните изменения са посочени в началото на стандартните документи. Първото нещо, което прави впечатление е, че заглавието на серията стандарти вече не се отнася за "горещи" асфалтови смеси. Поправена е грешната формула (1) за определяне на плътността на водата в БДС EN 12697-5:2019 съгласно последното допълнение към стандарта EN 12697-5:2009/AC:2012, което не беше налично в България.

В БДС EN 12697-8:2019 е променена сигнатурата на съдържанието на въздушни пори от Vm на Va. Въведени са нови термини, определения и клаузи за определяне на пори, включително добавки в минералния материал (VMAad) и пори запълнени с битум и добавки VFBad).

Разгледайте стандартите и вижте всички изменения.

Не забравяйте да извършите верификации на новоиздадените методи