Ново издание на ISO 19011 "Указания за извършване на одит на системи за управление"

Ново издание на ISO 19011

ISO 19011

След ревизия на версията от 2011 г., на 3 юли тази година (2018) бе публикуван новият ISO 19011, отразяващ нарастващия брой стандарти за управление на системи (СУС) и последните ревизии на някои от най-широко използваните стандарти, като ISO 9001 за качество, ISO 14001 за околната среда, EN ISO/IEC 17025:2017 за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране, EN ISO/IEC 17011:2017 за органите за акредитация, извършващи акредитация на органи за оценяване на съответствието и др.

Организациите все повече се насочват към системите за управление, за да бъдат по-ефективни и да спестят време и пари. Много компании имат няколко различни системи за управление, всяка от които се фокусира върху различни области като информационни технологии, информационна сигурност, управление на качеството и околната среда и др. Новият стандарт ISO 19011:2018 ще помогне за ефективен одит на тези системи за управление, за да се осигури непрекъснато усъвършенстване, което да позволи хармонизиране между системите и единен подход на процеса на одитиране, при който съществуват множество системи за управление /интегрирани системи за управление/.

Тъй като организациите виждат ползата и необходимостта от системите за управление, има увеличение в броя на секторните специфични стандарти, за да се отговори на съответните нужди. В момента съществуват стандарти за управление на системи, които обхващат области като здравеопазване и медицина, околна среда, услуги, информационни технологии и др. В допълнение, двата най-популярни стандарти за управление на системи - ISO 9001 и ISO 14001 - бяха актуализирани през 2015 г., така че одитът на тези системи трябва да отразява разнообразието и броя на разработените стандарти.

ISO 19011 е приложим за всички организации, които трябва да извършват вътрешни или външни одити на системи за управление или да управляват програми за одит. Той е предназначен да се прилага за широк кръг потенциални потребители, включително одитори, организации, използващи системи за управление и организации, които се нуждаят от извършване на одити на системи за управление по договорни или регулаторни причини.

Популярността на стандартите за управление на системи нараства, тъй като организациите виждат как те могат да бъдат приложени за управление на взаимосвързаните процеси, за да постигнат целите си. От управлението на качеството или енергията до безопасността на храните и трафика, списъкът от стандарти, насочени към подпомагане на организациите да въведат ефективни системи за управление, става все по-дълъг.

Само ISO / International Organization for Standardization - Международната организация за стандартизация/ има над 70 стандарта за системи за управление, които се основават на международния опит и най-добрите практики, за да помогнат на организациите да работят по-добре, да спестят пари и да развият конкурентно предимство.

За да се извлече най-доброто от една система за управление и да се осигури непрекъснато усъвършенстване, трябва да се извършва редовен одит. Не е лесна задача, особено както повечето организации имат няколко системи за управление, които са интегрирани в една. ISO 19011:2018 „Указания за извършване на одит на системи за управление“, обаче, предлага единен, хармонизиран подход, който позволява едновременно ефективно одитиране, както на различни, така и на интегрирани системи за управление.

Денис Робитайъл, председател на комисията по проекти на ISO, която ревизира стандарта, заявява, че е той актуализиран, за да гарантира, че ще продължи да предоставя ефективни насоки за справяне с промените на пазара, развиващите се технологии и многото нови стандарти за системи за управление, публикувани или ревизирани наскоро.

Други ключови промени във версията от 2018 г., включват добавянето на подход, основаващ се на риска, към принципите на одита, за да се отрази засиленото внимание към риска, както в стандартите за управление, така и на пазара". Съществуват съвети за одитиране на рисковете и възможностите, както и информация за прилагането на мислене основано на риска по отношение на процеса на одитиране. Освен това, стандартът е разширен в редица области като управление на програми за одит и провеждане на одит. ISO 19011 предоставя и насоки за външни одити, включително сертифициране и снабдяване, което подпомага изпълнението на стандартите за управление на системи.

Източник: ISO