Общо отчетно-изборно събрание на ССЛСБ

Общо отчетно-изборно събрание на ССЛСБ

OS-08-2020

Уважаеми членове на СНЦ „ССЛСБ“,

Управителният съвет на СНЦ „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България“ , Габрово, на основание чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл. 12, ал.1 от Устава на сдружението, свиква Общо отчетно-изборно събрание на членовете, което ще се проведе на 07 август 2020 г. (петък) от 14:00 часа в гр. Габрово, бул. „Трети Март” № 9, конферентна зала на хотел „МАК“ при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на СНЦ “ ССЛСБ“ за 2019 г.;

  2. Финансов отчет и отчет относно изпълнението на бюджета за 2019 г.;

  3. Предложение на УС за проектобюджет за 2020 г.;

  4. Приемане промени в Устава на сдружението;

  5. Разглеждане и решение по жалба отказ от членство съгласно чл.7, ал.7 от Устава на ССЛСБ;

  6. Избор на Председател на „ССЛСБ“;

  7. Избор на Управителен съвет на „ССЛСБ“;

  8. Избор на Контролен съвет на „ССЛСБ“;

  9. Разни.

КАНИМ ВИ да присъствате на събранието!

При липса на необходимия кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 14 от Устава на „ССЛСБ“, Общото събрание се отлага с един час на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

В случай, че на насрочената дата, 7 август 2020 г., страната е в извънредното положение или има обстоятелства, които възпрепятстват провеждането на събранието, то ще бъде отложено и проведено с ново насрочване!

Във връзка с навършването на 10 години /на 19.03.2020/ от създаването на сдружение с нестопанска цел „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България“, най-учтиво Ви кани да отпразнуваме радостното събитие на 07.08.2020 г. (петък) вечерта след провеждането на Общото отчетно-изборно събрание.

Отбелязването на 10 годишнината от създаването на СНЦ „ССЛСБ“ ще се проведе в ресторанта на хотел „МАК“, гр. Габрово, бул. „Трети Март” № 9. Всички, членове на сдружението могат да се възползват от безплатни вечеря и нощувка. За юридическите лица, от правото на безплатни вечеря и нощувка ще може да се възползва един представител, в зависимост от представеното пълномощно, с което лицето ще представлява юридическото лице на Общото отчетно-изборно събрание. Всички останали лица, част от юридическото лице, които желаят да присъстват на вечерята, както и да се възползват от нощувка, ще бъдат на свободна консумация, като заплащането ще става съответно в ресторанта и на рецепцията на хотел „МАК“.

Молим писмено да потвърдите своето участие най-късно до 31 юли 2020 г. (петък) на електронната поща на сдружението sslsb@abv.bg!

Можете да изтеглите поканата за Общото отчетно-изборно събрание на ССЛСБ в pdf формат от тук.

Пълномощни за делегиране право на глас:

Проектът за изменение и допълнение на Устава на сдружение ССЛСБ можете да изтеглите от тук.

Моля, в случай че имате предложения за изменения и допълнения в предложения проект за изменение и допълнение на Устава на СНЦ "ССЛСБ" да ги изпратите на мейл адрес sslsb@abv.bg, не по-късно от 20.07.2020 г.! Същите ще бъдат разгледани от юрист по отношение на тяхната законосъобразност и ще бъдат обсъдени по време на провеждането на Общото отчетно-изборно събрание.

Управителен Съвет на ССЛСБ