Общо отчетно-изборно събрание на ССЛСБ /ОТЛОЖЕНО/

Общо отчетно-изборно събрание на ССЛСБ /ОТЛОЖЕНО/

OS-2020

Уважаеми Колеги,

Във връзка с извънредната ситуация в страната, поради пандемията от COVID-19, Общото отчетно-изборно събрание се отлага до следващо решение на Управителния съвет на ССЛСБ, за което всички ще бъдете информирани своевременно посредсвом електронната поща.

Уважаеми членове на СНЦ „ССЛСБ,

Управителният съвет на СНЦ „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България“, Габрово, на основание чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл. 12, ал.1 от Устава на сдружението, свиква Общо отчетно-изборно събрание на членовете, което ще се проведе на 08 май 2020 г. (петък) от 14:00 часа в гр. Габрово, ул. „Емануил Манолов“ №14 – хотел Балкан, конферентна зала при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на СНЦ „ССЛСБ“ за 2019 г.;
  2. Финансов отчет и отчет относно изпълнението на бюджета за 2019 г.;
  3. Предложение на УС за проектобюджет за 2020 г.;
  4. Приемане промени в Устава на сдружението;
  5. Избор на Председател на СНЦ „ССЛСБ“;
  6. Избор на Управителен съвет на СНЦ „ССЛСБ“;
  7. Избор на Контролен съвет на СНЦ „ССЛСБ“;
  8. Разни.

КАНИМ ВИ да присъствате на събранието!

При липса на необходимия кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 14 от Устава на СНЦ „ССЛСБ“, Общото събрание се отлага с един час на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

В случай, че на насрочената дата-8 май 2020 г. страната е в извънредното положение, събранието ще бъде отложено и проведено с ново насрочване!

Молим, писмено да потвърдите своето участие най-късно до 03 май 2020 г. на електронната поща на сдружението sslsb@abv.bg!

Можете да изтеглите поканата за Общото отчетно-изборно събрание на ССЛСБ в pdf формат от тук.

Проектът за изменение и допълнение на Устава на сдружение ССЛСБ можете да изтеглите от тук.

Моля, в случай че имате предложения за изменения и допълнения в предложения проект за изменение и допълнение на Устава на ССЛСБ да ги изпратите на мейл адрес sslsb@abv.bg, не по-късно от 05.05.2020 г.! Същите ще бъдат разгледани от юрист по отношение на тяхната законосъобразност и ще бъдат обсъдени по време на провеждането на Общото събрание.

Управителен Съвет на ССЛСБ