Общо събрание на сдружение ССЛСБ на 17 април 2019 г. в град Гaброво

Общо събрание на сдружение ССЛСБ на 17 април 2019 г. в град Гaброво

OS-2019

Уважаеми членове на сдружение ССЛСБ,

Във връзка с чл. 12, ал.1 от Устава на сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България“ Ви каним да вземете участие в Oбщото събрание на сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България“, което ще се проведе на 17 април 2019 г. (сряда) от 12:00 часа в гр. Габрово, площад “Възраждане“ №7, в сградата на Дом на културата „Емануил Манолов” – жълта зала.

Събранието ще се проведе съгласно следния дневен ред:

1. Откриване на Общото събрание;

2. Доклад за дейността на ССЛСБ за 2018 г.;

3. Финансов отчет на ССЛСБ за 2018 г.;

4. Приемане на проектобюджет за 2019 г.;

5. Внасяне на изменения в Устава на ССЛСБ

Предложения за изменение:

Чл. 7, Ал. 6 от Устава на ССЛСБ

Текстът

(6) Решенията за приемане на нови членове на ССЛСБ се вземат от УС. Членството възниква от датата на решението за приемане на кандидата и го задължава в едномесечен срок да внесе встъпителен членски внос, след което секретарят на ССЛСБ го снабдява с членска(и) карта(и).

да се замени със следния:

(6) Решенията за приемане на нови членове на ССЛСБ се вземат от УС. Членството възниква от датата на решението за приемане на кандидата и го задължава в едномесечен срок да внесе встъпителен членски внос, след което секретарят на ССЛСБ качва информация за него и/или фирмата, която представлява в секция „Членове“ в официалната страница на ССЛСБ.

Чл. 8, Ал. 1, т. 7 от Устава на ССЛСБ

Текстът

т. 7. Да получи Устав и членска карта или документ за колективно членство в ССЛСБ.

да се замени със следния:

т. 7. Да се запознае с Устава на ССЛСБ, публикуван на официалната страница на сдружението, и информация за него и/или фирмата, която представлява да бъде качена в секция „Членове“ в официалната страница на ССЛСБ.

6. Организационни въпроси;

7. Закриване на общото събрание;

Моля писмено да потвърдите своето участие най-късно до 12 април 2019 г. на електронната поща на сдружението sslsb@abv.bg!

Управителен Съвет на ССЛСБ

12.03.2019 г.

Можете да изтеглите поканата от тук, в случай че се налага да я представите на ръководството на дружеството,