ОБЩО СЪБРАНИЕ

ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми членове на СНЦ „ССЛСБ“, Управителният съвет на СНЦ „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България“, на основание чл. 26,ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал.1 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на членовете, което ще се проведе на 26.05.2023г. от 11.00 часа в гр. Габрово на ул. Брянска № 30 (сграда НТС), Конферентна зала на Габровска Тъговско-промишлена палата, партерен етаж , при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността от органите за управление на СНЦ “ ССЛСБ“ за 2022 г.

  2. Финансов отчет и отчет относно изпълнението на бюджета за 2022 г.

  3. Предложение на УС проектобюджет за 2023 г.

  4. Разни

    КАНИМ ВИ да присъствате на събранието!

При липса на необходимия кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от Устава на „ССЛСБ“ , Общото събрание се отлага с един час и ще бъде проведено на същото място ,в обявения ден при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

В случай, че на насрочената дата 26 МАЙ 2023 г., страната е в извънредното положение или има обстоятелства които възпрепятстват провеждането на събранието ,то ще бъде отложено и проведено с ново насрочване!

Молим писмено да потвърдите своето участие най-късно до 22 МАЙ 2023 г. на електронната поща на сдружението sslsb@abv.bg!

Управителен Съвет на ССЛСБ