Отменени БДС стандарти от подобласт "Земна механика"!

Отменени БДС стандарти от подобласт

Уважаеми Колеги,

Считано от 20.09.2017 г. Българският институт за стандартизация (БИС) прекрати действието на редица български държавни стандарти, касаещи изпитвания в подобласт "Земната механика". Отмяната е без замяна и се отнася за следните стандарти:

  • БДС 644:1983 "Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на водното съдържание". Виж в страницата на БИС тук.
  • БДС 645:1975 "Почви строителни. Определяне на хигроскопичната влага". Виж в страноцата на БИС тук.
  • БДС 646:1981 "Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на специфичната плътност". Виж в страноцата на БИС тук.
  • БДС 647:1983 "Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на обемната плътност". Виж в страницата на БИС тук.
  • БДС 648:1984 "Почви строителни. Методи за лабораторно определяне границите на протичане и източване". Виж в страницата на БИС тук.
  • БДС 2761:1986 "Почви строителни. Физически свойства. Определения и означение". Виж в страницата на БИС тук.
  • БДС 2761:1986/Поправка 1:2015 "Почви строителни. Физически свойства. Определения и означение". Виж в страницата на БИС тук.
  • БДС 2762:1983 "Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на зърнометричния състав". Виж в страницата на БИС тук.
  • БДС 3214:1985 "Почви строителни. Методи за лабораторно определяне на стандартни плътности на свързани и несвързани почви". Виж в страницата на БИС тук.

Прекратете изпитванията по гореспоменатите стандарти или процедирайте съгласно следния документ, публикуван на страницата на ИА БСА. Не забравяйте да уведомите Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" за настъпилата промяна!

Изображение към новина