Проведе се годишният семинар на ССЛСБ на 12-13.12.2013 г. в град Стара Загора!

Проведе се годишният семинар на ССЛСБ на 12-13.12.2013 г. в град Стара Загора!

Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България” за поредна година спази своята традиция и проведе двудневен учебен семинар на 12 и 13 декември 2013 г. в хотел „Сити”, град Стара Загора.

На събитието присъстваха над 100 специалисти, представители на лаборатории за изпитване и фирми от областта на строителството от цяла България. Лектори по време на семинара бяха представители на Българския институт по метрология (БИМ) – маг. физ. Надя Владимирова, Министерството на инвестиционното проектиране (МИП) – инж. Кристина Цалова и инж. Татяна Червенкова, Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – доц. д-р инж. Иван Ростовски, Български институт за стандартизация (БИС) – инж. Николай Геращенко и Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) – инж. Благовеста Шинева.

Лекциите бяха на различни теми и предоставиха на участниците в семинара полезна информация относно:

  • Предстоящи промени в Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти. (Подготовка на делегирани актове на Комисията във връзка с адаптирането на Приложение III Декларация за експлоатационни показатели, Приложение V Оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели и относно условията за предоставяне на уебсайт на декларацията за експлоатационните показатели.);

  • Звено за контакт относно продукти в строителството - предоставяне на информация на икономическите оператори;

  • "Представяне на нови европейски стандарти и нови издания на европейски стандарти от областта на строителството и строителните материали, включени в предмета на дейност на техническите комитети БИС/ТК 4 „Цимент, вар и гипс” и БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори” (БДС EN 1097-6:2013; БДС EN 933-9:2009+A1:2013; БДС EN 1097-11:2013; БДС EN 13043:2013; БДС EN 13242:2013; БДС EN 12620:2013; БДС EN 13450:2013; БДС EN 1338:2005/NA:2013; БДС EN 1339:2005/NA:2013; БДС EN 1340:2005/NA:2013; БДС EN 16236:2013; БДС EN 13383-1:2013; БДС EN 13383-2:2013; БДС EN 13139:2013; БДС EN 196-2:2013 и др.);

  • Прилагане на иновативни бизнес модели в управлението на строителните лаборатории;

  • "Бетон - управление на съответствието на характеристики, различни от якост и използване на контролни карти при контрол на производството на бетон";

  • Осигуряване на проследимост и определяне периодите на рекалибриране (ТСИИ в лабораториите, технически средства за измерване на асфалтовите бази и бетоновите възли);

  • Междулабораторни сравнителни изпитвания като средство за осигуряване на качеството на резултатите;

Презентации изнесаха и представители на „Вини – ЕкоТех” ООД, „Бета Проинвест” ЕООД и МЦ-Баухеми ЕООД, които представиха новостите по отношение на лабораторното оборудване, добавките за асфалтови смеси и бетон.

Семинарът протече при голям интерес от страна на ръководители и специалисти, ангажирани в строителството, ръководители на лаборатории, лаборанти и мениджъри по качеството от цялата страна. Всички участници получиха сертификати за участие в семинара.

Снимки от семинара може да разгедате в секция „Галерия ”.

Долу на страницата са прикачени файловете от изнесените лекциите.

Документи

Изображение към новинаИзображение към новина