Проведе се годишният семинар-обучение на ССЛСБ в град Плевен на 14-15.12.2015 г.

Проведе се годишният семинар-обучение на ССЛСБ в град Плевен на 14-15.12.2015 г.

Уважаеми Колеги,

Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България” и тази година проведе двудневен учебен семинар на 14 и 15 Декември 2015 г. в хотел „Балкан”, град Плевен.

На събитието присъстваха над 100 специалисти, представители на лаборатории за изпитване и фирми от областта на строителството от цяла България. Лектори по време на семинара бяха представители на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация (ИА БСА), Министерството на регионалното развитие и благоустройството и „Практика-О.К.” ООД.

Семинарът се проведе по предварително обявената програма в поканата. Лекциите бяха на различни теми и предоставиха на участниците в семинара полезна информация относно:

• „BAS QR 2 Процедура за акредитация, версия 7, рев. 2 на ИА БСА в сила от 20.04.2015г. Изисквания за акредитация на лаборатории – критерии, приложими за процеса ръководства/външни документи, правила за акредитация. Задължения на заявителя и акредитирания ООС”;

altText Тези лекции бяха изнесени от д-р Милена Димитрова – Директор Дирекция АООС и водещ оценител и Валерия Иванова – Старши инспектор в отдел ИО, водещ оценител, които дадоха възможност на участниците да задават всякакви въпроси свързани с процеса на акредитация.

• Национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Наредба № РД-02-20-1 на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Декларации и документи, изисквани за влагане на строителните продукти в строежите. Примери на декларация за характеристиките на строителен продукт. Звено за контакт относно продукти в строителството в Република България;

altText Тези лекции бяха изнесени от инж. Кристина Цалова – Началник отдел „Оценка на съответствието” към Дирекция „Технически правила и норми” при МРРБ и инж. Татяна Червенкова – Главен експерт в отдел „Оценка на съответствието” към Дирекция „Технически правила и норми” при МРРБ. Лекциите се радваха на голямо внимание поради важната информация, която носеха относно изискванията на националното и европейското законодателство завлагане на строителните продукти в строежите. Бяха дадени конкретни примери на декларации за експлоатационни показатели.

Последваха и останалите лекции:

• Нови издания на стандарти с методи за изпитване от 2015 г. (БДС EN 12697-2:2015; БДС EN 933-8:2012+A1:2015; БДС EN 1426:2015; БДС EN 1427:2015 и др.);

• Изчисляване на обемните показатели при проектирането състава на асфалтовите смеси съгласно БДС EN 12697-8:2003 и БДС EN 12697-5:2011, Приложение В.;

• Методи за определяне на калибрационните интервали;

В семинара взе участие и представител на „Вини – ЕкоТех” ООД. Презентация направи г-жа Христина Кисьова, която представи новостите по отношение на лабораторното оборудване предлагано от Matest.

altText Семинарът протече при голям интерес от страна на ръководители и специалисти, ангажирани в строителството, ръководители на лаборатории, лаборанти и мениджъри по качеството от цялата страна.

Всички участници получиха сертификати за участие в семинара.

Снимки от семинара можете да разгедате в секция „Галерия”.

Презентациите на съответните лектори можете са прикачени по-долу.

Лекцията на д-р Милена Димитрова – Директор Дирекция АООС и водещ оценител и Валерия Иванова – Старши инспектор в отдел ИО, водещ оценител;

Материалите на инж. Кристина Цалова – Началник отдел „Оценка на съответствието” към Дирекция „Технически правила и норми” при МРРБ и инж. Татяна Червенкова – Главен експерт в отдел „Оценка на съответствието” към Дирекция „Технически правила и норми” при МРРБ;

Презентацията на доц. д-р инж. Весела Филипова;

Втората лекция на доц. д-р инж. Весела Филипова

Лекция на „Практика-О.К.” ООД;

Изображение към новинаИзображение към новина