Проведе се годишното Общо събрание на ССЛСБ!

Проведе се годишното Общо събрание на ССЛСБ!

Уважаеми Колеги,

На 15 март 2013 г. в град Габрово се проведе Общото събрание на сдружение "Съюз на строителните лабораторни специалисти в България". Покани за него бяха разпратени на членовете на сдружението месец по-рано, съгласно Устава на ССЛСБ (чл. 12, ал. 3).

Поради лошите метеорологични условия (бедственото положение в област Габрово), много от членовете отказаха своето участие в последния момент, поради което не се събра кворум и събранието се отложи с един час, съгласно Устава. Така събранието започна в 11.30 часа и се проведе с присъстващите делегати, като се счита за законно съгласно чл. 14 от Устава на ССЛСБ.

Общото събрание се проведе по предварително заложения дневен ред, който се прие единодушно. Беше направен отчет на дейността за изминалата 2012 г. от Председателя - инж. Илиян Илиев. При проведеното гласуване отчета бе приет от присъстващите членове.

Беше направен преглед на изпълнението на задачите и целите, които бяха заложени на предишното Общо събрание, като равносметката е, че са изпълнени успешно. Сред тях са:

  • Провеждането на Междулабораторен технически проект МС 05/2012, чийто проект на изпълнение и доклад бяха официално признати с писмо от ИА БСА.
  • Провеждането на годишен семинар на ССЛСБ на 29-30.11.2012 г. в град Трявна, който се радваше на изключително голямо присъствие.
  • Председателя на ССЛСБ инж. Илиян Илиев бе приет за член за Съвета по акредитация на ИА БСА като представител от квотата на акредитираните лица.

Разгледаха се и текущи проблеми и се поставиха нови задачи пред управлението на ССЛСБ за 2013 г. Една от тях е акредитирането на ССЛСБ като РТ-провайдер съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17043:2010.

Нека си пожелаем успех и попътен вятър през 2013 г.!

Изображение към новина