Проведе се курса, организиран от ССЛСБ и БАМД на 19-20.02.2015 г. в град София!

Проведе се курса, организиран от ССЛСБ и БАМД на 19-20.02.2015 г. в град София!

Уважаеми Колеги,

Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България” (ССЛСБ) и Българо-академично метрологично дружество (БАМД) съвместно проведоха двудневен курс на 19 и 20 Февруари 2015 г. в град София, в конферентната зала на Библиотечно-информационния център на ТУ-София.

На курса присъстваха над 50 специалисти, представители на лаборатории за изпитване от цяла България. Лектори по време на семинара бяха представители на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ),Технически университет – София (ТУ), а специален гост-лектор беше руският учен проф. д.т.н. Игорь Захаров.altText

Курсът се проведе по предварително обявената програма в поканата. Лекциите предоставиха на участниците полезна информация относно:

• СТАНДАРТИЗИРАНИ МЕТОДИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ-БЕТОННИ СМЕСИ И ДОБАВАЧНИ МАТЕРИАЛИ. ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ-ОСОБЕНОСТИ;altText Презентацията бе направена от Доц. д-р инж. Иван Александров Ростовски – Преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Бяха отбелязани основните моменти, касаещи вземането на проби по съответните стандартизирани методи. • ОБЩИ ВЪПРОСИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА НА ИЗМЕРВАНЕТО ПРИ ИЗПИТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ-МАТЕРИАЛИ;altText Тази лекция беше изнесена от Проф. д.т.н. Христо Радев – Преподавател в Технически университет – София (ТУ) и Председател на Съвета по акредитация на ИА БСА. Лекцията се радваше на голямо внимание не само заради важната информация, която носеше, но и заради интересният подход, който Проф. д.т.н. Христо Радев използва по време на самата презентация.

• ОЦЕНЯВАНЕ НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА НА ИЗМЕРВАНЕТО ПРИ ИЗПИТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ПО СТАНДАРТИЗИРАНИ МЕТОДИ-ПРИМЕРИ;altText Тази лекция бе представена руският учен Проф. д.т.н. Игорь Захаров. По време на презентацията се получи много добра дискусия с участниците и бяха зададени множество важни въпроси, които получиха адекватни и компетентни отговори. Професор Захаров представи разработени примери за изчисляване на неопределеността по тринадесет от най-използваните стандартизирани методи за изпитване в строителните лаборатории. Той предостави на участниците в курса екселска програма с разработените примери за изчисляване на неопределеността на резултата от изпитването.

Курсът протече при голям интерес от страна на ръководители и специалисти, ангажирани в строителството, ръководители на лаборатории, лаборанти и мениджъри по качеството от цялата страна. altText

Всички участници получиха сертификати за участие в курса, парафирани от Председателите на ССЛСБ и БАМД.

Снимки от курса може да разгедате в секция „Галерия”.

Изображение към новина