Проведе се Общото събрание на ССЛСБ!!!

Проведе се Общото събрание на ССЛСБ!!!

На 20 април 2012 г. в град Габрово се проведе годишното Общо събрание на Съюза на строителните лабораторни специалисти в България.

На събранието присъстваха членове на Управителния съвет, Контролния съвет и редовни членове на сдружението.

Събранието бе ръководено от Председателя на ССЛСБ инж. Илиян Илиев и протече по предварително предвидения дневен ред. Бяха направени финансов отчет и отчет на дейността на сдружението за изминалата 2011 год.

Бяха разгледани и текущи проблеми като липса на национални приложения на някои стандарти, липса на български стандарти по някои характеристики (граница на протичане, граница на пластичност и показател на пластичност, за които има само Приложения 16 и 17 на ГУП), англоезичния вариант на повечето стандарти и др. Бяха направени предложения в тези насоки.

Инж. Илиян Илиев съобщи, че на този етап е подаден необходимият пакет документи за провеждане на Междулабораторен технически проект МС 05/2012 в ИА БСА, съгласно изискванията на ТКА „Лаборатории за изпитване” от месец октомври 2011 г., като окончателен отговор от Агенцията се очаква в края на месец май. Предвижда се проектът МС 05/2012 да бъде по следните продукти и показатели:

Едър добавъчен материал:

  • Устойчивост на дробимост под статичен товар съгласно БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008;

  • Устойчивост на изветряване на агрегатите с магнезиев сулфат съгласно БДС EN 1367-2:2009;

  • Съдържание на продълговати и плоски зърна съгласно БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008;

Битуми нефтени:

  • Пенетрация съгласно БДС EN 1426:2007;

  • Температура на омекване по метод “пръстен и топче” съгласно БДС EN 1427:2007;

Изображение към новина