Резултати от Общото отчетно-изборно събрание на ССЛСБ от 24.04.2015!

Резултати от Общото отчетно-изборно събрание на ССЛСБ от 24.04.2015!

Уважаеми Колеги,

Съгласно чл.12, ал.1 от Устава на Съюза на строителните лабораторни специалисти в България на 24.04.2015 г. в град Габрово на ул. Брянска № 30 (сграда НТС), Конферентна зала на Габровска Тъговско-промишлена палата, партерен етаж се проведе годишно отчетно Общо събрание на сдружението. На събранието присъстваха над 20 членове на ССЛСБ от цялата страна, от които имаше както физически така и представители на юридически лица.

Поради липса на кворум, съгласно чл.14 от Устава на ССЛСБ, Общото събрание се отложи с 1 час и започна в 12:00 часа. Имаше членове, които бяха упълномощени да представляват пълноправни членове на сдружението, които по една или друга причина не успяха да присъстват.

Съгласно Устава на ССЛСБ (Чл. 11, т. 3; Чл. 17, ал. 1, 3; Чл. 22, ал. 1; Чл. 23, ал. 1, 5) тази година на Общото събрание беше отчетно-изборно.

Общото събрание се проведе съгласно предварително заложения дневен ред, а именно: 1. Откриване на ОС; 2. Отчет за дейността на ССЛСБ за 2014 г.; 3. Избор на Председател на ССЛСБ; 4. Избор на Управителен съвет на ССЛСБ; 5. Избор на Контролен съвет на ССЛСБ; 6. Разглеждане и обсъждане на текущи проблеми; 7. Набелязване на бъдещи задачи за 2015 г.; 8. Други; 9. Закриване на ОС,

който беше гласуван и приет с пълно мнозинство от присъстващите.

Председателят на ССЛСБ инж. Илиян Илиев изнесе отчет за дейността на сдружението през 2014 г. като бяха акцентирани изпълнените задачи, които бяха заложени на предходното годишно отчетно общо събрание през 2014 г. Последва подробен финансов отчет за 2014 г., който също бе представен от инж. Илиев.

Присъстващите не скриха своето задоволство от добре свършената работа през изминалата 2014 отчетна година. Представените отчети бяха приети единодушно от присъстващите членове на ССЛСБ. С чувство на удовлетвореност и признателност членовете изразиха своите добри впечатления от професионалната работа на управленския екип на сдружението, на която се дължи бързото развитие на ССЛСБ, изпълнението на 100 % на всички поставени досега задачи и не на последно място радостния факт, който не беше особена изненада, а именно, че членовете на ССЛСБ са се увеличили с 20 % през 2014 г. в сравнение с предходната 2013 г.

След това се пристъпи към разпускане на ръководството на сдружението и избирането на ново, а именно на Председател, Управителен съвет и Контролен съвет.

По постъпили предложения и след проведено гласуване за Председател на сдружение ССЛСБ бе преизбран единодушно инж. Илиян Илиев.altText

altText По предложенията и след проведените гласувания за членове на Управителния съвет бяха избрани следните лица:

  1. Инж. Илиян Илиев;
  2. инж. Стоян Минев;
  3. доц. д-р инж. Иван Ростовски
  4. Петър Петров;
  5. Виктория Иванова;

Последваха предложения и гласувания за членове на Контролния съвет на ССЛСБ, в резултат на което бяха преизбрани за втори мандат предишните лица, а именно:altText

  1. Инж. Живко Матанов;
  2. Инж. Румянка Захова;
  3. Инж. Румяна Колева; Съгласно Устава на ССЛСБ, мандата на Председателя, членовете на Управителния съвет и членовете на Контролния съвет е за период от 5 години.

Пожелаваме лека и ползотворна работа на ръководството на сдружението. Нека следва политиката на предното ръководство, а именно: да подкрепя своите членове в техните професионални, творчески и социални интереси; да повишава имиджа и просперитета на сдружението; да популяризира неговата дейност; да продължи да изгражда връзки със сродни национални и международни организации; да поддържа добрите взаимоотношения с институциите, касаещи нашия бранш и др.

Последва разглеждане и обсъждане на текущи проблеми и поставяне на нови задачи за 2015 г. След като нямаше предложения за дискусия по т.8 „Други” от дневния ред, новият стар Председател на ССЛСБ инж. Илиян Илиев пристъпи към т. 9 „Закриване на ОС”.

Последва тържествен обяд по повод 5 годишнината на сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”.

/statichttps://xpress-01.eu-central-1.linodeobjects.com/sslsb_org/images/pages/big/807847176_DSC02141.JPG/statichttps://xpress-01.eu-central-1.linodeobjects.com/sslsb_org/images/pages/th/612395403_DSC02147.JPG){: .flr{altText}

Повече снимки можете да видите в секция "Галерия".

Изображение към новина