Семинар на 15 и 16 декември 2011!!!

Семинар на 15 и 16 декември 2011!!!

Семинар на ССЛСБ на 15 и 16 декември 2011 година в град Велико Търново!!!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”

Ви кани за участие в двудневен учебен семинар, които ще се проведе на 15 и 16 декември 2011 г. в град Велико Търново, хотел „Арена” – ул. „Славянска” 2 /до стадион Ивайло/.

ТЕМА НА СЕМИНАРА:

„РЕГЛАМЕНТ № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 9 МАРТ 2011 ГОДИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХАРМОНИЗИРАНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ. НАЦИОНАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ БДС EN 13043, БДС EN 13242, БДС EN 13808, БДС EN 13240. ОЦЕНКА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА НА ИЗМЕРВАНИЯТА ПРИ ИЗПИТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА АСФАЛТОВИ СМЕСИ. ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ.”

По време на семинара ще бъдат изнесени следните лекции:

Лекция № 1 - Регламент № 305/2011 на Европейски парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителните продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и за прилагането му в България.

Лектор: инж. Кристина Цалова – Началник отдел „Оценка на съответствието” към дирекция „Технически правила и норми” при МРРБ

Лекция № 2 - Национални приложения към БДС EN 13043, БДС EN 13242, БДС EN 13808, БДС EN 13240 и на задължителни за деклариране експлоатационни показатели по тези стнадарти.

Лектор: инж. Татяна Червенкова – Главен експерт в отдел „Оценка на съответствието” към дирекция „Технически правила и норми” при МРРБ

Лекция № 3 – Оценка на неопределеността на измерванията при изпитване на строителни материали.Теоретична основа. Числени примери.

Лектор: доц. д-р инж. Иван Ростовски – Преподавател в УАСГ

Лекция № 4 – Скални материали за асфалтови смеси. Изисквания. Вземане на проби.

Лектор: инж. Венера Софева – Заместник Управител на НСЛ „Инфраструктура” ЕООД

Семинарът е предназначен за ръководители и специалисти, ангажирани в строителството, ръководители на лаборатории, лаборанти, мениджъри по качеството и др. Участниците ще получат сертификат за участие в семинар, издаден от ССЛСБ.

Документи

Изображение към новинаИзображение към новина