Семинар на ССЛСБ на 23 и 24 ноември 2023 г. в град Габрово

Семинар на ССЛСБ на 23 и 24 ноември 2023 г. в град Габрово

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”

Ви кани на 23 и 24 ноември 2023 г. да вземете участие в двудневен семинар, който ще се проведе в хотел Мак в гр. Габрово.

ТЕМИ НА СЕМИНАРА:

НОВО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ (NA) КЪМ БДС EN 206:2013+А2:2021. МОТИВИ ЗА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТА И АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ.

    Лектор: проф. д-р инж. Иван Ростовски - Университет по Архитектура Строителство и Геодезия

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (АСФАЛТ,БЕТОН ,ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

    Лектор: инж. Татяна Червенкова - Началник отдел „Строителни продукти“ към  Дирекция “Технически правила и норми„ на МРРБ

КОНТРОЛ НА ВЛАГАНИТЕ В СТРОЕЖИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКО И НАЦИОНАЛНО НИВО

    Лектор: инж. Татяна Червенкова - Началник отдел „Строителни продукти“ към  
   Дирекция “Технически правила и норми„ на МРРБ

ПРЕДПАЗВАЩИ СЪСТАВИ ЗА БЕТОН - АНАЛИЗ НА БДС 17415:2023 БЕТОН. ПРЕДПАЗВАЩИ СЪСТАВИ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ.

    Лектор: проф. д-р инж. Иван Ростовски - Университет по Архитектура Строителство и Геодезия

БДС EN 933-9:2022 ИЗПИТВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГЕОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ. ЧАСТ 9: ОЦЕНЯВАНЕ НА ФИНА ФРАКЦИЯ. ИЗПИТВАНЕ ЧРЕЗ МЕТИЛЕНОВО СИНЬО - СЪЩНОСТ НА МЕТОДА И АНАЛИЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ..

   Лектор: проф. д-р инж. Иван Ростовски - Университет по Архитектура Строителство и Геодезия

Важно!

От месец ноември 2023 г. Влиза в сила нов делегиран акт към Регламент (ЕС) № 305/2011, който определя изискванията към производителите при определяне на екологичните характеристики на строителните продукти.Определяне и деклариране на експлоатационните показатели на строителните продукти .

Контрол на влаганите в строежите строителни продукти. Предстоящи промени в изискванията към строителните продукти на европейско и национално ниво.

От месец март 2024 г. влиза в сила нов регламент за строителни продукти, който определя нови и допълнителни изисквания както към продуктите, така и към икономическите оператори.

Всичко това ще бъде представено и изяснено на предстоящият семинар.

На семинара ще бъде дискутирано за кои продукти да бъдат определени задължителни за декларирани екологични показатели които ще бъдат внесени за разглеждане в МРРБ.

Семинарът е предназначен за ръководители и заместник- ръководители на лаборатории, отговорници/мениджъри по качеството, вътрешни одитори, специалисти- метролози, изпитватели, пробовземачи, служители, лица за оценяване на съответствието, отговорници на системи за управление и производствен контрол.Производители на строителни продукти /Бетон ,Бетонови изделия , Асфалтови смеси /и материали.

Семинарът ще бъде проведен в присъствена и дистанционна форма на обучение чрез видеоконферентна връзка.

След приключване на семинара всеки участник ще получи персонален сертификат за участие.

Крайната дата за регистрация е 17.11.2023 г.

Повече информация е дадена в прикачения файл с поканата и програмата на семинара.

Заявката за участие също можете да изтеглите от тук, като Ви молим да я попълните електронно!

Покана и програма

Заявка за участие;