Семинар на ССЛСБ на 24 и 25 ноемрви 2022 г. в град Габрово

Семинар на ССЛСБ на 24 и 25 ноемрви 2022 г. в град Габрово

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”

Ви кани на 24 и 25 ноември2022 г. да вземете участие в двудневен семинар, който ще се проведе в хотел Мак в гр. Габрово.

ТЕМИ НА СЕМИНАРА: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЯКОСТ НА БЕТОН В КОНСТРУКЦИИ, СЪГЛАСНО БДС EN 13791+NA.

Лектор: доц. д-р инж. Иван Ростовски - Университет по Архитектура Строителство и Геодезия

СМЕСЕНИ ЦИМЕНТИ С НИСЪК ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК.

Лектор: доц. д-р инж. Иван Ростовски - Университет по Архитектура Строителство и Геодезия

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ ПО ОСИГУРЯВАНЕ ВАЛИДНОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ В ОРГАНИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО .ДЕЙНОСТИ,ПЛАНИРАНЕ,АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ДАННИ ,МЕТОДИ ЗА ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ . ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ.

Лектор: инж. Николай Младенов – Ръководител Пътностроителна лаборатория при „ПСТ Видин“ ЕООД

ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ БЕТОННА СМЕС И ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ. НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ ОТ ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ.

Лектор: доц. д-р инж. Иван Ростовски - Университет по Архитектура Строителство и Геодезия

ОЦЕНКА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА ОТ ПРОБОВЗЕМАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ. ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ПОВТОРЯЕМОСТ И ВЪЗПРОИЗВОДИМОСТ" ТЕОРИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ.

Лектор: доц. д-р Тони Венелинов - Университет по Архитектура Строителство и Геодезия

НОВИ АСПЕКТИ В ПРОЦЕСА НА АКРЕДИТАЦИЯ.

Лектор: Миглена Генкова – Началник отдел „Акредитации на лаборатории“ при Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

Семинарът е предназначен за ръководители и заместник- ръководители на лаборатории, отговорници/мениджъри по качеството, вътрешни одитори, специалисти- метролози, изпитватели, пробовземачи, служители, лица за оценяване на съответствието, отговорници на системи за управление и производствен контрол.

Семинарът ще бъде проведен в присъствена и дистанционна форма на обучение чрез видеоконферентна връзка.

След приключване на семинара всеки участник ще получи персонален сертификат за участие.

Крайната дата за регистрация е 18.11.2022 г.

Повече информация е дадена в прикачения файл с поканата и програмата на семинара.

Заявката за участие също можете да изтеглите от тук, като Ви молим да я попълните електронно!

Покана и програма

Заявка за участие;