Търси се лаборатория за изпитване на асфалтови пробни тела от пътна настилка!!!

Търси се лаборатория за изпитване на асфалтови пробни тела от пътна настилка!!!

Уважаеми Колеги,

Клиент се интересува от направата на определени изпитвания на асфалтови пробни тела от пътна настилка. Ето тестовете, които клиентът иска да направи в България:

  1. Indirect tensile test according to EN 12697-24 or ASTM D6931 - 12 or AASHTO TP31 or Nr. 2 Los Angeles test according to EN 1097-2 or ASTM C131. (2 броя проби индиректен тест за якост на опън съгласно EN 12697-24 или ASTM D6931 - 12 или AASHTO TP31 или 2 броя проби Los Angeles тестове съгласно EN 1097-2 или ASTM C131);

  2. Uniaxial Compressive test according to ASTM D1074 – 09. (2 броя проби едноосов тест за якост на натиск съгласно ASTM D1074 – 09);

  3. Ductility /Elongation test according to ASTM D113 – 07.(2 броя проби тестове за пластичност/ коефициент на удължение съгласно ASTM D113 – 07);

  4. Permeability Test to 5 bar for 120 hrs (I can't find a Standard because it is a test unconventional for Bituminous mixture). (1 проба - тест за водопропускливост при 5 атмосфери за 120 часа (колегите не са намерили стандарт, тъй като това не е стандартен тест за асфалтови смеси;)

Пробите ще бъдат взети с бор-корона 108мм диаметър, максимална дължина 400мм.

Ако имате необходимите технически средства и възможност на направите изброените по-горе изпитвания, моля да се свържете с нас. Телефон и мейл за връзка ще намерите в подменю "Контакти".

Изображение към новина