УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО(ООС) ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО(ООС) ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО(ООС) ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

На 21.12.2021 г., ИА БСА публикува указания за предоставяне на информация от Лабораториите за изпитване за дейностите им през предходната календарна година.

Документът, който трябва да се попълва и представя на агенцията е Приложение 3 към BAS QI 2 .Срокът за подаване тази година е до 28 Януари 2022г. От следващата година нататък, Приложение 3 към BAS QI 2 ще трябва да се представя всяка година до 03 януари с информация за предходната календарна година.